Актуелно - Уговори, прописи, закони

*****************************************************************
Општина Сокобања
ПИБ: 100880059
Матични број: 07355815
Шифра делатности: 8411
Жиро рачун: 840-168640-63 Управа за трезор
*****************************************************************
Решење о именовању Комисије за суфинансирање медија за 2018. годину ОВДЕ 07.05.2018.

ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ КВАЛИТЕТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ

План јавних набавки 2018. година

Инструкција за планирање набавки у ОУ Сокобања за 2018. годину

И З В Е Ш Т А Ј О РЕАЛИЗАЦИЈИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Решење о именовању Комисије за суфинансирање медија за 2017. годину ОВДЕ 04.04.2017.

I РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

РЕВИДИРАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 1/  Образац 1.1а

Пословник о раду Савета за здравље општина Сокобања

ПРАВИЛНИКо условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката

Етички кодекс у туризму (WTO)

СТАТУТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА И УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ  СОКОБАЊА
 04.01.2018

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 04.01.2018.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНА ОПШТИНА  СОКОБАЊЕ 04.01.2018

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Уговор о пословно-техничкој сарадњи РТВ Сокобања АД-Ниш 2011.

Књига гостију - домаћа радиност XLS формат 

Уговор о изградњи КДС на територији општине Сокобања 2002. година

Списaк - ПИБ пoрeскoг oбвeзникa и  брoj пoрeскoг aктa чиje je дoстaвљaњe извршeнo прeпoручeнoм пoшиљкoм пo члaну 36., стaв 3. Зaкoнa o пoрeскoм пoступку и пoрeскoj aдминистрaциjи