Општинско веће

Општинско веће има укупно 11 чланова, а чине га председник Општине, заменик председника Општине и 9 чланова које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.
Општинско веће одлучује већином гласова од укупног броја чланова у свим случајевима када је таква већина предвиђена овим Статутом за одлучивање на седници Скупштине.
 

Hадлежности Општинског већа:

1. Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
2. Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3. Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4. Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5. Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6. Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7. Поставља и разрешава начелника Општинске управе;
8. Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9. Информише јавност о свом раду;
10. Доноси Пословник о раду на предлог председника Општине;
11. Врши и друге послове које утврди Скупштина општине.

Р.бр. Име и презиме Занимање/Функција Адреса
1 Исидор Крстић Председник општине Сокобања Сокобања
2 Владимир Миловановић Заменик председника општине Сокобања Сокобања
3 Јован Стевановић Адвокат Сокобања
4 Сандра Марковић, мастер економиста
5 Оља Денић, професор
6 Александар Радивојевић Доктор наука регионалне географије Сокобања
7 Срђан Ђокић Пољопривредни произвођач Сокобања
8 Владан Петковић Геометар Сокобања
9 Драган Младеновић Дипломирани економиста Трубаревац


Преузми Пословник Општинског већа
 

ddd