Оглас за прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

Предшколска установа "Буцко" Сокобања, 30.09.2019.
ddd

У складу са чланом 15. Правилника о врстама, начину остваривања и финансирања, посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа ("Сл. гласник РС" бр. 26/13)

Предшколска установа "Буцко" Сокобања,

Митрополита Михаила бр. 16 Сокобања,

Објављује:

О Г Л А С

За прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа

 

Планирани програми:

- Специјализовани курс енглеског језика и

- Базични спорт за развој психомоторних способности деце

 

Предлог програма – понуда, нарочито треба да садржи:

  1. теоријски основ програма укључујући претпоставке о схватању детета;
  2. циљну групу програма;
  3. циљеве, задатке, методе и садржаје васпитно-образовних активности програма;
  4. начин организације програма, укључујући место, време остваривања, трајање, број деце која се уписују у групу, планирани број група конкретног програма;
  5. квалификације и искуство реализатора;
  6. материјале и опрему неопходну за реализацију;
  7. цену програма која укључује детаљну структуру трошкова.
  8. начин праћења и вредновања програма

 

Време реализације: радна 2019/2020 . година

Трајање: од 30 до 40 минута, једном до два пута недељно.

Корисници: деца узраста од 4 године до поласка у школу.

 

Рок за подношење понуда по овом огласу је 8 дана од дана објављивања.Све додатне информације могу се добити у Предшколској установи или преко телефона 018/830-249.

 

ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Душан Мијајловић

ddd