Jaвне набавке

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 15/18 22. Мај 2018
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 13/18 Израда п ројектно - техничке документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III 15. Мај 2018
Измена Плана јавних набавки за 2018. годину Измена број: III 404-69/2018; усвојена: 10.5.2018 10. Мај 2018
Набавка ХТЗ опреме Набавка опреме за потребе Јавне установе "Спортско рекреативни центар" Сокобања 8. Мај 2018
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕЗАНАБАВКУ САДНИЦА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА АКВА ПАРКУ „ПОДИНА“И СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА „ПОДИНА“ Јавна установа „Спортско рекеативни центар Подина“ Сокобања бр.јн 11/18 30.04.2018 30. Април 2018
Одржавање софтверских програма ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈАВНА НАБАВКА бр.12/18 26. Април 2018
П О З И В за прикупљање понуда за набавку добара – Израда спољних тезги (2 комада) Набавка за потребе Пројекта “ Подршка за будућност“- Социјална инклузија, ГИЗ 25. Април 2018
Услуге обуке запослених о безбедности на раду и услуге безбедности на раду, за потребе Jaвне установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања. Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања 24. Април 2018
Public Call for International consultant engagement (Socio-economic expert) in connection with the Project “Support for the future”-GIZ Project “Support for the future”-GIZ 24. Април 2018
Одлука о додели Уговора за набавку услуга ФТПО 03/018 Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања 5. Април 2018
JАВНА НАБАВКА РАДОВА-РУШЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 11/18 5. Април 2018
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста 5. Април 2018
П О З И В за прикупљање понуда за набавку добара – Израда спољних тезги (2 комада) Набавка за потребе Пројекта “ Подршка за будућност“- Социјална инклузија, ГИЗ 4. Април 2018
Набавка горива Број: 09/18 Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања 30. Март 2018
Набавка и уградња фиксних тенди и кућица за играче ЈНМВ 05/18 Јавна установа "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања 30. Март 2018