КОНКУРС за израду урбанистичко-архитектонског решења уређења кеја реке Моравице са приобалном зоном туристичког садржаја у Сокобањи

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко–архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 31/2015), расписује

КОНКУРС
за израду урбанистичко-архитектонског решења уређења кеја реке Моравице са приобалном зоном туристичког садржаја у Сокобањи


1.Назив, адреса и интернет страница Расписивача и Спроводиоца Конкурса
Општинска управа општине Сокобања, Светог Саве бр.23., 18230 Сокобања. Интернет страница: http://www.opstinasokobanja.com/

2.Назив Конкурса
Урбанистичко-архитектонског решења уређења кеја реке Моравице са приобалном зоном туристичког садржаја у Сокобањи

3.Врста конкурса
Конкурс је према праву на учествовање отворени, према циљу је пројектни, према степену спровођења је једностепени, по начину предаје је анонимни.

4.Предмет и циљ Конкурса
Простор који је предмет конкурса је шири појас обале реке Моравице са почетком од моста преко улице Светог Саве до моста преко улице Ртањска.
Циљ конкурса је да се изабере најбоље урбанистичко и архитектонско решење за изградњу и уређење шеталишта (кеја) поред реке и да се добије предлог уређења зона предвиђених за изградњу објеката туристичке намене (хотели, мотели, wellness, spa центрa и сл.), као основ за израду урбанистичког пројекта за наведено подручје. Идејно решење треба да задовољи захтеве расписивача конкурса, у складу са утврђеним конкурсним условима, задатком и документацијом.

5.Опис Конкурсног задатка
Задатак Конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења уређења кеја реке Моравице са приобалном зоном туристичког садржаја у Сокобањи, са свим елементима који се захтевају Програмом Конкурса.

Плански основ за урбанистичко-архитектонски конкурс су услови ЈВП „Србијаводе“

Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, за израду Плана генералне регулације подручја Сокобања, број 2-07-3902/2 од 07.07.2017.године и Нацрт Плана генералне регулације подручја Сокобања.

6.Услови Конкурса
Право учешћа на Конкурсу имају сва физичка и правна лица са стручним знањима из области архитектуре и грађевинарства, без обзира на њихову територијалну припадност. Учесници Конкурса имају слободу да у своје тимове укључе и стручњаке из других струка у циљу унапређења конкурсног решења. Учесник на Конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.

7.Обавезни услови за учешће на Конкурсу
Обавезни услови за учешће на Конкурсу су да конкурсни рад мора бити:
- достављен на време и на начин утврђен Расписом,
- израђен у складу са техничким захтевима и да садржи све делове који су дати у Распису и Програму Конкурса.

8. Жири Конкурса
- мр. Мирољуб Станковић, дипл.инж.арх.- председник
директор Завода за урбанизам Ниш
- Милан Трифуновић, дипл.инж.арх.- члан
сарадник Канцеларије за локални економски развој и пројекте, Ниш
- Бојан Тодосијевић, дипл.инж.грађ.- члан
директор ЈП „Зеленило“ Сокобања
- Милена Алексић, дипл.инж.арх.- члан
саветник Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове, ОУ Сокобања
- Светлана Вучић, дипл.инж.грађ.- члан
саветник Одељења за привреду, ЛЕР и заштиту животне средине, ОУ Сокобања
-Момир Армуш, професор ликовне уметности- члан
професор
-Александар Радивојевић, професор доктор географ туризмолог
университетски професор

Заменици чланова Жирија
- Николина Ристић, дипл.инж.арх.- заменик члана 4.
саветник Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове, ОУ Сокобања
- Драган Арсић, дипл.инж.грађ.- заменик члана 5.
саветник Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове, ОУ Сокобања

Известилац:
- Милена Алексић, дипл.инж.арх.
саветник Одељења за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове, ОУ Сокобања

Лице за обављање административних послова:
- Никола Николић, дипл.правник
правник, ОУ Сокобања

9.Обавезе Наручиоца према одлуци Жирија
Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донешену у складу са Правилником и засновану на професионалним и етичким начелима рада.

10.Конкурсна документација садржи:
• Распис Конкурса,
• Програм Конкурса у дигиталном формату,
• Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3,
• геодетска подлога локације и непосредног окружења у дигиталном формату,
• фотодокументација у дигиталном формату.

11.Место и начин преузимања конкурсне документације
Распис, правила и програм конкурса могу се преузети на интернет страни Општине Сокобања www.opstinasokobanja.com, или лично у просторијама Општинске управе, ул.Светог Саве бр.23, 18230 Сокобања, у периоду од 07.05.2018. године, сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова.

12. Конкурсни рокови
• Почетак конкурсног рока / датум оглашавања 07.05.2018. године;
• Рок за постављање питања и обилазак локације је до 18.05.2018. године,
– Питања се могу постављати на е-mail адресу milena.aleksic@opstinasokobanja.com;
• Рок за одговоре на питања је 15.06.2018. године,
– Одговори Жирија на постављена питања ће бити објављени на интернет страници Општине Сокобања http://www.opstinasokobanja.com/ у року од десет радних дана од истека рока за постављање питања и исти ће бити доступни на интернет страни Наручиоца до истека рока за предају радова;
• Рок за предају радова је до 27.07.2018. године,
– Радови се морају предати до 15:00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) на писарници Општинске управе општине Сокобања, са адресом, Светог Саве бр. 23, 18230 Сокобања, радови који стигну после рока за предају се неће узимати у обзир приликом разматрања;
• Објављивање резултата Конкурса и извештај рада Жирија је 13.08.2018. године,
– Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет страници Наручиоца: http://www.opstinasokobanja.com/;
• Постконкурсне активности ће трајати до 31.08.2018. године,
– О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени на интернет страници Наручиоца: http://www.opstinasokobanja.com//;
• Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима Конкурса биће организована 19.08.2018. године.

13.Садржај конкурсног рада
Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које учесник Конкурса предаје на вредновање и избор Жирију. Учесник може да преда само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном облику:
Текстуални део (аналогни и дигитални облик)
I • Опис и образложење предложеног решења,
II • Оквирне предрачунске вредности предложеног решења,
III • Умањени графички прилози на А3 формату,
IV • Попуњени прилози (дати у конкурсној документацији).
Графички прилози (аналогни и дигитални облик)
I • Композиционо решење физичке структуре са уређењем отворених простора са елементима нивелације, регулације и обликовања простора (Р – 1:1000);
II • Предлог архитектонско – урбанистичког решења подручја у оквиру тражене границе Конкурса, са уређењем партера и потребним изгледима (најмање четири изгледа) (Р – 1:1000);
III • Сегмент 1- Предлог архитектонско – урбанистичког решења кеја који чине пешачка и бициклистичка стаза и појас зеленила са потребним пресецима у размери Р-1:100 и изгледима у погодној размери;
IV • Сегмент 2 – Предлог архитектонско – урбанистичког решења уређења партера са диспозицијом објеката у зони туристичке намене (Р – 1:1000);
V • Тродимензионална представа предложеног решења подручја у целини, и у сегментима 1 и 2;
VI • Прилог/прилози по избору.
Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији (аналогни облик)
a) Прилог 1 – Чек листа,
b) Прилог 2 – Изјава,
c) Прилог 3 – Подаци за повраћај рада.

Сви наведени елементи, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, као и попуњени обрасци дати конкурсном документацијом, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

14.Начин техничко-обликоване обраде конкурсног рада
Текстуални део
• Опис и образложење предложеног решења и оквирне предрачунске вредности предложеног решења, за сегмент 1 и сегмент 2, на А4 формату доставити у 6 примерака;
• Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део у горњем десном углу насловне стране, и нумерисани у доњем десном углу;
• Умањени графички прилози на А3 формату доставити у 6 примерака;
• Попуњени прилози (дати у конкурсној документацији).
Графички део
• Графички прилози се достављају на формату Б0- 140 x 100 цм или Б1- 100 x 70 cm у једном примерку;
• Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу, и нумерисани у доњем десном углу.
Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији
• Прилози 1, 2 и 3, дати конкурсном документацијом, се достављају у једном примерку на начин описан Расписом Kонкурса.
Сви прилози, графички и текстуални, се предају у затвореном, непрозирном пакету у коме мора бити:
1. списак свих прилога (ПРИЛОГ 1 – чек листа) и
2. две затворене коверте („АУТОР“ и „АДРЕСА ЗА ПОВРАТАК РАДА“).
На спољашњој страни пакет се означава само истом шифром.
Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу,
• Коверта са назнаком „АУТОР“ треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву учесника о прихватању услова Конкурса и начина расподеле награда, као и имена, адресе (поштанска и e-mail) и контакт телефон аутора конкурсног рада и сарадника укључених у израду конкурсног рада; ауторски тим (коаутори) или правна лица која учествују у својству учесника обавезно наводе лице овлашћено за заступање, (ПРИЛОГ 2 – изјава);
• Коверта са назнаком „АДРЕСА ЗА ПОВРАТАК РАДА“, треба да садржи податке о поштанској адреси на коју се, након Конкурса, доставља конкурсни рад (ПРИЛОГ 3 – подаци за повраћај рада).
Учесник може предати само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене.
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и пакет, означавају се истом шифром.
Све прилоге, текстуалне и графичке, обавезно је доставити и у електронскоj форми, у pdf, dwg. и jpg. формату, у прикладној резолуцији, на СD-у или на флеш меморији.
Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
15. Критеријуми Жирија за оцену радова
Поред поштовања и задовољења услова из Програма Конкурса и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
• Карактер и квалитет новог урбаног идентитета подручја у контексту слике града;
• Урбанистичко – архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике целине и карактеристичних делова:
– Однос према ширем окружењу,
– Однос према непосредном окружењу и контактном подручју;
• Програмска и тржишна оправданост предложеног решења;
• Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива решења, очување и унапређење квалитета животне средине);
• Спроводљивост решења;
• Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

16.Износ накнаде за радове

- прва награда – 500.000,00 динара
- друга награда – 300.000,00 динара
- трећа награда  - 150.000,00 динара
Наградни фонд радова износи 950.000,00 динара

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника и засновану на професионалним и етичким начелима рада. Комисија задржава право да не додели награду уколико ни један рад не испуни прописане и захтеване услове.

Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према одлуци Жирија, а у складу са конкурсном документацијом – Расписом.
Сви радови, укључујући првонаграђени, исплатом награда постају власништво расписивача и биће основ за формирање решења израде урбанистичких пројеката а по потреби и плана детаљне регулације.

17.Начин реализације првопласираног рада, правне и финансијске последице везане за врсту и висину награда
– Награђени рад користиће се у целости, или његовим деловима представљаће саставни део техничке документације и биће коришћен као идејни концепт и пројектни задатак у поступку спровођења јавне набавке за израду урбанистичког пројекта;
– Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радове извршити према одлуци Жирија, а у складу са конкурсном документацијом и Расписом;
– Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим именом објавио ауторско дело чином предаје на Конкурс;
– Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких ауторских права;
– Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права аутора Расписивачу уколико је предметни рад награђен или откупљен;
– Награђени радови могу се користити у целини или у деловима, и кроз израду планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену, односно просторним и техничким могућностима и ограничењима;
– Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације;
– Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Наручилац може консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери (сваку евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором);
– Аутори задржавају право на публиковање својих радова;
– Наручилац има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише резултате Конкурса.
18. Садржај изјаве учесника
Учесник Конкурса је анонимно физичко или правно лице, или више лица које је преузело конкурсну документацију, израдило и предало конкурсни рад у складу са конкурсном документацијом и Расписом.
Садржај Изјаве учесника обухвата следеће:
– Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима, сарадника), адреса из л.к. и бр. л.к,
– Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника,
– Изјава о прихватању услова Конкурса и начину расподеле награда,
– Изјава о преносу свих имовинских права аутора,
– Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен или откупљен,
– Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању лица кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa Рaспису Кoнкурсa, oднoснo испуњава услове учeшћa нa Кoнкурсу,
– Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са подацима за уплату за наведена лица (ауторе и сараднике),
– Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у случају да није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима.
19. Језик Конкурса
Конкурс се спроводи на српском језику.

У Сокобањи, 07.05.2018. године 
III Broj: 350-398/2018
                                             Начелница општинске управе  
Марија Јовановић с.р.
ПРИЛОЗИ УЗ КОНКУРС
1. Програм Конкурса ОВДЕ
2. Прилог 1 ОВДЕ
3. Прилог 2 ОВДЕ
4. Прилог 3 ОВДЕ
5. Фотографије ОВДЕ
6. Подлоге ОВДЕ
ddd