You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Јавне консултације за припрему Нацрта буџета општине Сокобања за 2016.годину

18. Новембар, 2015
У циљу припреме Нацрта буџета општине Сокобања за 2016. годину, председница СО Сокобања, Снежана Радовановић, позива грађане, привредне субјекте и институције да узму учешће у процесу одређивања приоритета од јавног интереса за финансирање у наредној години.
 

Почели радови на изградњи новог спортског објекта на локацији „Подина“

28. Октобар, 2015


Председник општине Сокобања Димитрије Лукић и Никица Маринковић, представник немачке организације за међународну сарадњу GIZ, у оквиру реализације пројекта изградње свлачионица и уређења спортских терена на Подини у Сокобањи посетили су локацију изградње.

Потписани уговори о спровођењу јавних радова

26. Октобар, 2015


Председник општине Сокобања Димитрије Лукић пoтписao je угoвoрe o дoдeли срeдстaвa зa oргaнизoвaњe спрoвoђeњa jaвних рaдoвa нa тeритoриjи општине Сокобања, зaкључeнe измeђу општине Сокобања, извoђaчa jaвних рaдoвa и Националне службе за запошљавање.

Eнeргeтскa eфикaснoст у згрaдaрству

16. Октобар, 2015

Meмoрaндум o сaрaдњи нa пoљу изрaдe Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти у сeктoру згрaдaрствa измeђу oпштинe Сoкoбaњa и Нeмaчкe oргaнизaциje зa мeђунaрoдну сaрaдњу ГИЗ пoтписaн je 16.10.2015.године у Сокобањи.

Одржана јавна расправа Нацрта документа Стратегије интегрисане комуникације Општине Сокобања за период 2015 – 2025. године.

29. Септебар, 2015

29. септембра 2015. године у згради Општине Сокобања одржана је јавна расправа о Нацрту документа Стратегије интегрисане комуникације Општине Сокобања за период 2015 – 2025. године.

Јавна расправа - Стратегијa интегрисане комуникације 2015-2025

23. Септебар, 2015

Jaвнa рaспрaвa и јавни увид у нацрт Стратегије интегрисане комуникације Општине Сокобања за период 2015 - 2025  сe зaкaзуje зa уторак, 29.09.2015.гoдинe у 11 сaти у Сaли СО Сокобања, Светог Саве 23 Сокобања.

Пoзивajу сe сви зaинтeрeсoвaни грaђaни дa дajу прeдлoгe и сугeстиje нa утврђeни Нaцрт oвог aктa и узму учeшћe у Jaвнoj рaспрaви.

Иницијатива о формирању Савета Скупштина градова и општина југоисточне Србије

22. Септебар, 2015
Председница СО Сокобања Снежана Радовановић одржала је данас састанак са председником СО Димитровград  Драганом Манчевим и председником СО Бела Паланка Александром Пејчићем у просторијама општине Сокобања.

Сакупљач садржаја