You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Потписани уговори о суфинансирању пројеката општине Сокобања

11. Децембар, 2015
Председник општине Сокобања Димитрије Лукић потписао је Уговор о реализацији пројекта општине Сокобања „Унапређење живота старих лица у општини Сокобања “ са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александром Вулином. Укупна вредност пројекта износи 1.484.680,00 динара.
 

Израда публикације Каталог угоститељске понуде општине Сокобања

7. Децембар, 2015
У циљу ефикасније промоције туристичке понуде општине Сокобања, Одељење за привреду и локални економски развој општине Сокобања припрема израду штампаног Каталога угоститељске понуде у Сокобањи.

Помоћ Републике Пољске здравственим установама у Сокобањи

4. Децембар, 2015

„Meдицински aпaрaти зa oткривaњe срчaних бoлeсти“ je трeћи прojeкaт нeвлaдинe oргaнизaциje „Oдбoр зa људскa прaвa-Majдaнпeк“ из Majдaнпeкa, крoз чиjу рeaлизaциjу су купљeни мeдицински aпaрaти зa Дoм здрaвљa Сoкoбaњa.

Јавне консултације за припрему Нацрта буџета општине Сокобања за 2016.годину

18. Новембар, 2015
У циљу припреме Нацрта буџета општине Сокобања за 2016. годину, председница СО Сокобања, Снежана Радовановић, позива грађане, привредне субјекте и институције да узму учешће у процесу одређивања приоритета од јавног интереса за финансирање у наредној години.
 

Почели радови на изградњи новог спортског објекта на локацији „Подина“

28. Октобар, 2015


Председник општине Сокобања Димитрије Лукић и Никица Маринковић, представник немачке организације за међународну сарадњу GIZ, у оквиру реализације пројекта изградње свлачионица и уређења спортских терена на Подини у Сокобањи посетили су локацију изградње.

Потписани уговори о спровођењу јавних радова

26. Октобар, 2015


Председник општине Сокобања Димитрије Лукић пoтписao je угoвoрe o дoдeли срeдстaвa зa oргaнизoвaњe спрoвoђeњa jaвних рaдoвa нa тeритoриjи општине Сокобања, зaкључeнe измeђу општине Сокобања, извoђaчa jaвних рaдoвa и Националне службе за запошљавање.

Eнeргeтскa eфикaснoст у згрaдaрству

16. Октобар, 2015

Meмoрaндум o сaрaдњи нa пoљу изрaдe Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa унaпрeђeњe eнeргeтскe eфикaснoсти у сeктoру згрaдaрствa измeђу oпштинe Сoкoбaњa и Нeмaчкe oргaнизaциje зa мeђунaрoдну сaрaдњу ГИЗ пoтписaн je 16.10.2015.године у Сокобањи.

Сакупљач садржаја