ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА

01.04.2019. Одлука о финансирању/суфинансирању Програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобања у 2019. години ОВДЕ

 

 

На основу члана 11. Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Сокобања за финансирање/суфинансирање трошкова програма/пројеката удружења грађана са територије општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 40/18) , Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана општине Сокобања, дана 25.03.2019.године, сачињава

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА

 

1. Листа изабраних Програма и пројеката из области социо-хуманитараног рада (укључујући и удружења пензионера, ловаца, риболоваца, кинолога, противпожарне заштите и заштите животне средине) по расписаном јавном конкурсу I Број: 404-176/2019 од 20.02.2019. године.

 

 1. Кинолошко друштво Сокобања – 86,00 бодова; додељена средства 237.951,67динара;  
 2. Организација резервних војних старешина општине Сокобања – 82,00 бода; додељена средства 264.698,18 динара;
 3. Удружење спортских риболоваца „Моравица Сокобања - 81,00 бод; додељена средства 300.294,73 динара;
 4. Друштво оболелих од церебралне и дечије парализе ЦДП Зајечар – 79,00 бодова; додељена средства 145.576,62 динара;
 5. Међуопштинска организација мултипле склерозе-Зајечар – 78,00 бодова; додељена средства 166.524,11 динара;
 6. Међуопштинска организација Савеза слепих -Зајечар – 74,00 бода; додељена средства 134.382,98 динара;

 

 1. Удружење Сесалаћка пећина Сесалац „Сесалачки котлић“  - 73,00 бода; додељена средства 126.575,53 динара;
 2. Добровољно Ватрогасно друштво Сокобања – 72,00 бода; додељена средства 395.110,45 динара;
 3. Удружење пензионера општине Сокобања -67,00 бодова; додељена средства 356.672,95 динара;
 4. Удружење за лековито биље „др. Јован Туцаков“ Сокобања - 61,00 бод; додељена средства 95.641,81 динара;
 5. СУБНОР општине Сокобања 60,00 бода; додељена средства 332.025,59 динара;

 

 1. Удружење инвалида рада Сокобања – 57,00 бодова; додељена средства 315.424,31 динара;

 

 1. Ловачко удружење „СОКО-СОКОБАЊА“ –56,00 бодова; додељена средства 129.121,06 динара;

 

 

2. Листа изабраних Програма и пројеката из области културе по расписаном јавном конкурсу I Број: 404-176/2019 од 20.02.2019. године.

 

 1. Културно-уметничко друштво “ Соко“ Сокобања - 96,00 бодова; додељена средства 323.258,02 динара;

 

 1. КУД „Сокобањске мажореткиње“ – 96,00 бодова; додељена средства 323.252,39 динара;

 

 1. Аматерско позориште „СБ“ Сокобања – 91,00 бод; додељена средства 243.005,70 динара;

 

 1. Едукативно-креативни центар „ЛАЈТМОТИВ“ Сокобања - 88,00 бодова; додељена средства 205.057,84 динара;

 

 1. Културно-уметничко друштво „Младост“ Читлук – 84,00 бода; додељена средства 282.813,87 динара;

 

 1. Књижевни клуб „Соколово перо“ Сокобања – 81,00 бод; додељена средства 145.268,46 динара;

 

 1. КУД „Слемен“ Милушинац 76,00 бодова; додељена средства 255.912,60 динара;

 

 1. ЕТНОС“ - Етнолошка радионица Сокобања – 76,00 бодова; додељена средства 118.888,09 динара;

 

 1. Мото клуб „FALCONS“ Сокобања – 76,00 бодова; додељена средства 250.349,28;

 

 1. Удружење књижевника „Стојан Живадиновић“ Сокобања-76,00 бодова; додељена средства 26.703,92 динара;   

 

 1. Удружење музичке подршке „КОМИТЕТ“ Сокобања – 72,00 бода; додељена  средства 125.489,82 динара.


 

 

 

 

3. Листа изабраних Програма и пројеката из области вере (цркве и верске заједнице) по расписаном јавном конкурсу I Број: 404-176/2019 од 20.02.2019. године.

 

 1. Српска Православна Црква Епархија Тимочка Црквена општина Сокобања.

100 бода, додељена средства 1.500.000,00 динара

 

Учесници конкурса имају право приговора на истакнуту листу у року од три дана од дана објављивања. Приговор се може поднети на исти начин као и пријава на Конкурс или маил адресу: info@opstinasokobanja.com.

У Сокобањи, 25.03.2019. године

I Bрoj: 404-176-2/2019

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана општине Сокобања с.р.

 

************************************

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општине Сокобања, на основу члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011-др.закони, 44/2018), Одлуке о буџету општине Сокобања за 2019. годину („Сл. лист општине Сокобања" бр. 40/18)  и Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Сокобања („Сл. лист општине Сокобања" бр. 40/18), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења која делују на територији општине Сокобања за 2019. годину.

На основу овог конкурса расподелиће се 6.800.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2019. годину.

 

Средстава ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

 • Социо-хуманитарног рада (укључујући и удружења пензионера, ловаца, риболоваца, кинолога, противпожарне заштите и заштите животне средине), у укупном износу од 3.000.000,00 динара
 • Вере(цркве и верске заједнице), у укупном износу од 1.500.000,00 динара и
 • Културе, у укупном износу од 2.300.000,00 динара

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Сокобања нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

 

II

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

 • да је удружење регистровано у складу са Законом удружењима ("Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011-др.закони, 44/2018);
 • да је седиште удружења на територији општине Сокобања или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Сокобања;
 • да је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
 • да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем конкурсу;
 • да деловање удружења није политичке природе;
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
 • да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
 • да је обезбедило сопствено учешће за реализацију програма/пројекта у износу од најмање 20%

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Сокобања.

Највиши износ средстава по Програму/Пројекту не може бити виши од 20% од средстава предвиђених буџетом општине Сокобања за одређену област, осим за Програме/Пројекте из области вере које подносе цркве и верске заједнице.

 

III

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

 • располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;
 • своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;
 • имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;
 • своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

 

IV

                   Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

 1. попуњен пријавни образац на конкурс; КОМПЛЕТ ОВДЕ (1, 2 ,4)
 2. попуњен образац предлога програма/пројекта:
 3. попуњен образац буџета програма/пројекта; ОВДЕ
 4. попуњен образац наративног буџета програма/пројекта;
 5. оснивачки акт удружења ( фотокопија);
 6. извод из регистра или решење надлежног органа (Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар (фотокопија);
 7. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 8. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;
 9. изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да је обезбедило сопствено учешће за реализацију програма/пројекта у износу од најмње 20%

 

 1. изјава партнера на пројекту.

Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.opstinasokobanja.com.

Јавни конкурс је отворен од 20.02.2019. до 07.03.2019. године.

V

        Подносиоци предлога морају све захтеване обрасце да адекватно попуне, електронски, на српском језику. Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним обрасцима дисквалификоваће предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.

Конкурсна документација мора бити поднета у штампаном примерку сваког документа за пријаву. Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Сокобања, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: "Општинска управа Сокобања- Комисији за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима“, ул. Светог Саве 23 18230 Сокобања".

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурсна комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

 1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом;
 2. допринос у развоју локалне заједнице;
 3. подстицање економског развоја на територији општине Сокобања;
 4. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на следећи начин:

 • до 20% за људске ресурсе одн. лица ангажована на пројекту (изузев у случају када је програмом и пројектом предвиђена надокнада за обављање неке активности од изузетног значаја за ширу заједницу)
 • до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)
 • преко 60% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара

 

На интернет страници www.opstinasokobanja.com налази се Листа критеријума за рангирање предлога пројеката/програма.

На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењу до 27.03.2019. године и објављује је на званичној интернет страници www.opstinasokobanja.com и огласним таблама ОУ Сокобања.

Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма. На листу, подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог
пријема.

На основу предлога одлуке Комисије, у року од 3 дана од достављања предлога Председник општине доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобањаса приоритетима у додели опредељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.opstinasokobanja.com, огласним таблама ОУ Сокобања и у локалним медијима.

На основу Одлуке, Председник општине Сокобања закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобања.

 

На основу Одлуке, након достављања коригованих буџета одобрених пројеката и отварања посебног наменског рачуна код Управе за трезор, Председник општине Сокобања закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и који се финансирају из буџета општине Сокобања.

Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 07.03. 2019. године.

За све ближе информације погледајте јавни конкурс на интернет страници www.opstinasokobanja.com или се обратите Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, канцеларија бр. 6 сваког радног дана од 08-15 часова.

 

У Сокобањи 20.02.2019. године

I Број: 401-176/2019

 

Комисија за расподелу средстава удружењима с.р.

ddd