ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА О ФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА

Расподела средстава за 2019. годину ОВДЕ 15.04.2019. године

У складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/17),   у 2019. години  оствариваће се кроз финансирање и суфинансирање годишњих програма спортских организација (члан 137. став 1. тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14), и 16) Закона о спорту).

Расположива средства, за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма, предвиђена су у износу од 12.000.000,00 динара.

Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта.

Носилац програма мора да испуни  услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16) и услове и критеријуме из члана 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/17).

Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Сокобања подноси Спортски савез општине Сокобања.

Све спортске организације са територије општине Сокобања треба да доставе предлоге својих годишњих програма за 2019. годину Спортском савезу општине Сокобања.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА  У ОБЛАСТИ СПОРТА

ddd