ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

На основу члана 14.став 5. Закона о заштити узбуњивача  (“Сл. гласник РС“,бр.128/2014, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл. гласник РС“, бр. 49/2015 и 44/2018) и Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања бр. 02-41/2015 од 01.12.2015. године, начелник Општинске управе општине Сокобања доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ И ВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

1. Као лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем одређује се Никола Николић, службеник у Општинској управи општине Сокобања распоређен у Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу на радном месту Шефа Одсека за урбанизам и изградњу, које је разврстано у звање самосталног саветника, телефон број 064-85 60 805, адреса Светог Саве бр. 23, е-маил адреса  nikola.nikolic@opstinasokobanja.com.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“, а биће објављена на сајту општине Сокобања  www.opstinasokobanja.com и на огласној табли општине Сокобања.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у складу са чланом 14. став 5. Закона и чланом 2. Правилника, као лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем одређује се Никола Николић, службеник у Општинској управи општине Сокобања распоређен у Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу на радном месту Шефа  Одсека за урбанизам и изградњу, које је разврстано у звање самосталног саветника, телефон број 064-85 60 805, адреса Светог Саве бр. 23, е-маил адреса  nikola.nikolic@opstinasokobanja.com.
да је послодавац дужан да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем.
 Чланом 2. Правилника прописно је да послодавац који има више од десет запослених одређује лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим  узбуњивањем, у складу са Законом.
С обзиром да Општинска управа општине Сокобања има више од десет запослених, има обавезу да за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем одреди лице које ће обављати наведене послове, па је у складу са наведеним и чланом 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача одлучено као у диспозитиву ове одлуке.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном лист општине Сокобања“, а биће објављена на сајту општине Сокобања  www.opstinasokobanja.com и на огласној табли општине Сокобања.

Број 02-23/2019
Сокобања 14.03.2019. године                           
                                                                                                             НАЧЕЛНИК
                                                                                                   Марковић Александра
 

ddd