КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области jавног информисања у 2019. години

РЕПУБЛИКА СРБИJА

ОПШТИНА СОКОБАЊА

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

23.05.2019. године Одлука о додели средстава ОВДЕ

23.04.2019. године Решење о именовању Комисије ...ОВДЕ

05.04.2019. године ИЗМЕНА ОДЛУКЕ ОВДЕ

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/1458/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања (Број: 110-00-00038/2016-04  од 19. 02. 2016. године), Одлуке о буџету општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 40/18) и Одлуке о начину, критеријумима и условима за доделу средстава из буџета општине Сокобања намењених остваривању јавног интереса у области јавног информисања IV Број: 401-214/2019 од 04.03.2019. године, начелницa Општинске управе општине Сокобања (у даљем тексту: Општинска управа), расписуjе

 

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области
jавног информисања у 2019. години

 

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком Општинске управе општине Сокобања о начину, критеријумима и условима за доделу средстава из буџета општине Сокобања намењених остваривању јавног интереса у области јавног информисања  IV Број: 401-214/2019 од 04.03.2019. године, на коју је сагласност дало Општинско веће општине Сокобања дана 11.03.2019. године, средства у износу од 5.000.000,00 динара, намењена су за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2019. години. 

По једном пројекту најнижи износ средстава који се може доделити је 250.000,00 динара, а највиши 2.500.000,00 динара.

Средства су намењена за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области  јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Сокобања; очувању културног идентитета; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању рада локалне самоуправе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи, подизање квалитета информисања особа са инвалидитетом, унапређивању медијског и новинарског професионализма, подстицањем разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професиионалних медија, што доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. 

II  ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

 

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

 

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

 

Учесник Конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен конкурсом.

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

- идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

2. Утицај  и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 30 дана од дана обjављивања у дневном листу „Курир“.

Предлози за чланове стручне конкурсне комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

V  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник Конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави  у четири примерка. Образац се преузима са веб-сајта Општине Сокобања  www.opstinasokobanja.com  Образац  1   (пријава за пројектно финансирање)  и Образац 1 (Буџет пројекта)

Копије следећих докумената у једном примерку:

1. Решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

2. Решење о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре;

3. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

4  Потврда о пореском идентификационом броју-ПИБ-у;

5. Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

6. Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове стручне конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општинској управи. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

 VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на веб-сајту општине Сокобања, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Сокобања  www.opstinasokobanja.com и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Неће бити разматрани:

- пројекти учесника Конкурса који у накнадно одређеном року не доставе тражену документацију или не отклоне недостатке;

- пројекти учесника Конкурса који осим обрасца за пријаву нису доставили ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на Конкурсу;

- пројекат који је достављен  након прописаног рока за подношење;

- пројекат са пријавом на погрешном обрасцу. 

Пријаве слати на адресу:  Општинска управа општине Сокобања  18230 Сокобања,  Светог Саве 23, ПАК 686004, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања.

Образац пријаве и буџет пројекта, са јасним називом подносиоца пројекта,  слати и у електронској форми, на адресу: info@opstinasokobanja.com.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 14 часова на телефон:  018/830-173 локал 117

У Сокобањи дана 14.03.2019. године

IV Број: 401-214-2/2019         

НАЧЕЛНИЦА ОУ

                                                                                                Александра Марковић с.р.

ddd