ЈАВНИ ОГЛАС за издавање места у Централном градском парку за постављање монтажних објеката за продају кукуруза

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима (,, Службени лист општине Сокобања,, број 32/17, 15/18 и 11/19) Одлуке о накнадама за коришћење јавних површинa  (,, Службени лист општине Сокобања,, број 6/19),Плана општег распореда места за поставњаље монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања  (,,Службени лист општине Сокобања,, број 11/19) означених у Графичком прилогу број 4 локација бр.2-,,Централни градски парк,, Председник општине Сокобања расписује:

 - ЈАВНИ ОГЛАС -

за издавање места у Централном градском парку за постављање монтажних објеката за продају кукуруза,  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања,, број  и 11/19) означених у графичком прилогу бр.4 из Плана  и то следећа места:

 

Локација за постављање мањих монтажних објеката за  продају кукуруза

Локација бр. 2 Централни градски парк- у Графичком прилогу број 4.

-Зона-екстра

-Почетна цена за добијање места за постављање објеката-5.000,00 динара по месту.

Површина места:


- Место број 3. површине 1м2 стаза од улаза у градски парк према чесми означено у
графичком прилогу са КУ3;

- Место број 4. површине 1м2 стаза од улаза у градски парк према чесми означено у
графичком прилогу са КУ4;
- Место број 5. површине 1м2 стаза од улаза у градски парк према чесми означено у
графичком прилогу са КУ5;

- Место број 6. површине 1м2 стаза од улаза у градски парк према чесми означено у
графичком прилогу са КУ6;
- Место број 7. површине 1м2 стаза од улаза у градски парк према чесми означено у
графичком прилогу са КУ7;
- Место број 8. површине 1м2 стаза од улаза у градски парк према чесми означено у
графичком прилогу са КУ8;

-Време коришћења простора на јавним површинама за локацију (места) добијена на лицитацији не може бити краћа од 3 месеца ни дуже од 12 месеци.

-Почетни износ за добијање локације (места) за постављање објеката износи 5.000,00динара (пет хиљада динара) по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања,, број  и 11/19).

 

-Корак учешћа на надметању је 250,00 динара.

 

-Административна такса у износу од 1.655,00 дин. (За једну локацију- место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97 10-094;Сврха:Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања

 

- Накнада за коришћење простора на јавној површини за обављање пословне делатности
(привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти …) утврђује се посебним решењем, накнадно, у зависности од времена коришћења простора на јавним површинама.

 

- Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања, дана 08.07.2019. године са почетком у 10:00 сати

 

- Јавно надметање ће се одржати по истеку последњег дана објавњивања огласа а оглас се објављује у трајању од 3 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

 

Пријава за јавно надметање мора да садржи следеће елементе:
1.
податке о подносиоцу пријаве (тачан назив правног лица, његово седиште, матични број, ПИБ и име овлашћеног лица, односно тачан назив радње, име и презиме предузетника и његов матични број  тачну адресу становања),
2. уредно пуномоћје у писаној форми за лице које ће заступати правно лице или предузетника најавном надметању које мора бити оверено, потпис овлашћеног лица и печат.
3. број локације – места из Графичког прилога.

 

Уз пријаву се прилажу следећи докази:
1.
Решење из АПР или потврда о регистрацији пољопривредног домаћинства коју издаје надлежан државни орган;
2. Изјаве: (Преузми ОВДЕ)
а) о прихватању услова из огласа,
б) да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом;

3. Доказ о уплати почетног износа за лицитацију за постављање објеката;
4. Доказ о уплати таксе за подношење пријаве (административа такса);
5. Доказ о измиреним обавеза према Општини Сокобања по основу свих изворних локалних
прихода (уверење ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној
фотокопији;

6. Доказ да није прекршајно кажњаван за прекршаје прописане Одлуком о монтажним објектима,
Одлуком о комуналном уређењу на територији општине Сокобања, Одлуком о радном времену на територији општине Сокобања у предходних годину дана (уверење Прекршајног суда -Сокобања);

7. Доказ да није било превременог раскида уговора по раније закљученим уговорима са Општином
Сокобања (потврда ЛПА- Општинске управе општине Сокобања), у оригиналу или овереној
фотокопији;

 

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавногнадметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне уредне, потпуне и благовремене пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању ако потпише изјаву о прихватању почетног износа за лицитацију по којој се непокретност (локација) може дати за постављање објекта, а уколико не прихвати губи право на враћање почетног износа за лицитацију

 

За постављање објеката – за продају кукуруза у Сокобањи прописују се следећи услови:
- Монтажни објекти за продају кукуруза –  морају бити израђене у свему према опису и изгледу који се налази у Графичком прилогу;
- Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од стране
закуподавца;
- Почетни износ за лицитацију за постављање објеката, односно излицитирани износ се не
враћа учеснику који излицитира локацију;

- Учесници који излицитирају највиши износ на јавном надметању, након завршеног јавног
надметања потписују изјаву о прихватању излицитираног износа.

 

Уговор за постављање се закључује у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања.
Ако лице коме је дата јавна површина својом кривицом не закључи уговор у напред наведеном року, наведено лице нема право на повраћај излицитираног износа, а општина ће позвати следећег понуђача који је излицитирао највећи износ да закључи уговор, па ако таквог нема следећег дана понавља поступак за постављање објеката по процедури утврђеној Одлуком.

 

Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима.
 

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника
општине Сокобања, број: 352-93/19 од 19.04.2019. год.

 

Пријаве се подносе најкасније до 15:00 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко
писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 05.07.2019.год.
са назнаком
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места за продају кукуруза у Централном бањском парку“ - Комисији за спровођење поступка.

 

Саставни део Јавног огласа је Графички прилог са предложеним локацијама као и обрасци изјава о прихватању услова из огласа и да ће се у објекту обављати делатност која је прописана Планом а који се може преузети на сајту општинеСокобања:www.opstinasokobanja.com и писарници Општинске управе општине Сокобања.

 

Јавни позив биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли
Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања
www.opstinasokobanja.com .

 

Број: 352-321 /19
У Сокобањи, 02.07.2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                               с.р. Исидор Крстић

ddd