O пројекту "Социјална инклузија - Подршка за будућност"Пројекат предвиђа подршку за стварање могућности запошљавања теже запошљивих категорија које су у општинама Сокобања и Књажевац идентификоване као приоритетне – млади и жене у руралним срединама и Роми. Пројекат предвиђа повећање запошљивости ових категорија кроз подизање њихових компетенција путем неформалне едукације, промоцију социјалног предузетништва као и развијање модела за укључивање у тржиште рада и економске активности.
 
Проблем чијем решавању се доприноси реализацијом овог предлога пројкта је низак степен запошљивости и незапосленост младих  НЕЕТ (нису у систему образовања или обука нити су запослени) узраста од 15 до 24 године и незапослених жена који живе у руралном подручју општина Сокобања и  Књажевац, као и Рома. Углавном се ради о лицима са ниским квалификацијама или без квалификација, најчешће у стању социјалне потребе. Такође, чињеница да се ради о лицима која живе на селу, указује на тежу приступачност тржишту рада, нижи степен информисаности о могућностима запошљавања. Реализацијом овог пројекта омогућава се запошљавање теже запошљивих лица у месту пребивалишта, односно обављање сопствене привредне делатности.
.


Подршка за будућност

Пројекат „Подршка за будућност“ реализује општина Сокобања у партнертсву са општином Књажевац, Регионалном агенцијом за развој источне Србије – РАРИС, Центром за друштвено одговорно предузетништво – ЦДОП – Rural Hub, Националном службом за запошљавање – филијала Зајечар уз финансијску подршку Немачке агенције за техничку сарадњу GIZ.


Циљеви пројекта

Смањење друштвене и економске неједнакости у општинама Сокобања и Књажевац путем подршке теже запошљивим групама.

- Повећање запошљивости ( стварање могућности за запошљавање)  и оснаживање младих NEET и жена из руралних средина и Ромске популације,  општина Сокобања и Књажевац, реализацијом обука из области примарне и секундарне пољопривредне производње, социјалног предузетништва, задругарства и сеоског туризма
- Повећање запослености младих NEET и жена из руралних средина и Рома општина Сокобања и Књажевац кроз самозапошљавање, путем доделе грантова за самозапошљавање у области примарне пољопривредне производње, секундарне пољопривредне производње, задруга, социјалних предузећа  и сеоског туризма
- Повећање сензибилности локалних заједница општина Сокобања и Књажевац према потребама и проблемима теже запошљивих група становништва

сосптвеном пољорпивредном газдинству, без обзира на ограничења која поставља низак степен квалификације

Циљне групе

500 незапослених младих NEET узраста 15-24 године, са пребивалиштем на селу у општини Сокобања у општини Књажевац,  500 незапослених жена са пребивалиштем на селу у општини Сокобања и у општини Књажевац и 300 Рома са територија ове две општине.


Активности пројекта


Побољшање компетенција корисника пројекта

Едукација корисника пројекта биће реализована кроз сет радионица и тренинга са прилагођеним курикулумима реалним потребама корисника. Едукација ће се вршити у неколико области: Правни оквир за самостално обављање делатности (пољопривредне делатности и туризма),  стицање знања и вештина за вођење газдинства, социјално предузетништво, задругарство, основе маркетинга и пласирања производа, основе бављења сеоским туризмом, могућности ИПАРДа, коришћење рачунара и сл..У циљу унапређења знања и стицања искуства биће организована студијска посета Словенији за 50 корисника програма у трајању од 4  дана. Током целокупног трајања пројекта корисницима ће бити пружана правна подршка у успостављању и вођењу газдинства/бизниса.  Након завршетка пројекта пружање подршке преузеће Канцеларије за ЛЕР у општинама Књажевац и Сокобања.

Подршка самозапошљавању кроз доделу грантова

У оквиру пројекта биће расписана мала грант схема за учеснике који су успешно завршили обуку. Планира се додела око 20 гранта ( 10 по општини) у висини од по 3.000€ за отпочињање сопственог бизниса и самозапошљавање, и/или 10.000€ за оснивање задруге или социјалног предузећа. Укупна вредност грант шеме износи 80.000€. Грант шема ће бити реализована кроз јавни конкурс који ће расписати општине Сокобања и Књажевац. Одлуком о расписивању конкурса биће прописани критеријуми за одабир кандидата. Јавни позив ће бити објављен у локалним медијима, на сајтовима општине и свим огласним таблама / просторима у сеоским заједницама. Са изабраним кандидатима ће се потписати Уговори о реализацији гранта са обавезом корисника да минимум годину дана након истека Уговора о гранту обављају делатност за коју су им одобрена средства.

Јачање капацитета локалних институција за реализацију мера инклузије

У оквиру ове активности биће реализована едукација одговарајућих служби јединица локалне самоуправе са територија општине Сокобања и Књажевац у циљу унапређења услуга које пружају и успостављања нових услуга. У циљу евентуалног успостављања нових инструмената, биће урађена Анализа потреба локалних тржишта рада и у сарадњи са Локалним саветима за запошљавање унапређен сет мера за подршку запошљавању теже запошљивих категорија, као што је нпр. успостављање Центра за развој каријере. У оквиру ове активности биће израђен Водич за креирање мера подршке теже запошљивим категоријама у циљу подизања капацитета свих актера, као и преношења знања другим локалним самоуправама у Србији (know-how). Водич ће бити представљен и кроз окупљања / мрежу СКГО. Такође, у 20 сеоских месних заједница ( 10 по општини) биће постављени инфо – пултови  ( самоуслужне станице) за информисање о могућностима за запошљавање, јер је већина представника циљне групе је из социјално угрожене категорије.ddd