План Генералне регулације општине Сокобања

На седници СО Сокобања одржаној 12.12.2104. године усвојен је План генералне регулације општине Сокобања
 
Изради Плана генералне регулације Сокобање, приступило се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације Сокобање (''Службени лист општина Сокобања'', број 19/09), коју је донела Скупштина општине Сокобање. Разлог за израду Плана генералне регулације је престанак важења претходног Генералног плана и измене које су се догодиле у претходном периоду. Циљ израде новог Плана је да се отклоне проблеми који су изазвале промене у простору, а да се развој усклади са принципима одрживог развоја и принципима зацртаним у европским и светским повељама и документима.
.
.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (PDF)

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (ПДФ/ЗИП) Претежна намена

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (ПДФ/ЗИП) Претежна, пратећа и допунска  намена

ГРАНИЦЕ ПЛАНА

ИНФРАСТРУКТУРА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

ИНФРАСТРУКТУРА - НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

НАМЕНА ПОВРШИНА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

САОБРАЋАЈНО И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА