РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ

НОВО 06.10.2017. Обавештење за Професионалне управнике и Организаторе професионалног управљања ОВДЕ
НОВО  Упутство за регистрацију ОВДЕ

У понедељак, дана 04.09.2017.године, почиње регистрација стамбених заједница које се налазе на територија општине Сокобања, подношењем пријаве за регистрацију Oпштинској управи општине Сокобања, обзиром да је дана 12.06.2017.године почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду.
На основу члана 23.Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) ПОЗИВАЈУ СЕ управници или друга лица овлашћена одлуком скупштине стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице Општинској управи општине Сокобања.
У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.
Сва документа која се преадју морају бити у оригиналу или овереној фотокопији.
Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
2. Додатак пријави
3. Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице
4. Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице
5. Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)
6. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр.49/17)
7. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр.41/17)

Сва наведена документа могу се преузети и на сајту Општине Сокобања www.opstinasokobanja.com као и на писарници Општинске управе општине Сокобања.
Особе за контакт – регистратори:
Владимир Ракић – 064/8560746
Ивица Насковски – 064/8560715