ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

20. Фебруар, 2017

На основу члана 7. и 8. Одлуке о начину финансирања пројеката удружења из буџета општине Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“, број 4/2014, 24/14), Одлуке о буџету општине Сокобања за 2017. годину („Сл. лист општине Сокобања, број  49/16),  председник општине Сокобања, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

За  финансирање програма и пројеката удружења  из буџета општине Сокобања за 2017. годину, обезбеђена су средства  и то за:

1. Социо-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, неговање традиције из ослободилачких ратова  и  активности намењене заштити  становништва, животиња и животне средине) износ од 3.000.000,00 динара;

2. Активности из области културе (организовање представа, концерата, такмичења, ликовних и књижевних колонија, сусрета, изложби и сл. значајних за очување културног идентитета, очување и неговање народних обичаја, као и подстицање аматерског културно-уметничког рада и волонтерства) износ од 2.300.000,00 динара.

Право учешћа имају удружења  која су регистрована на територији општине Сокобања и делују на подручју општине као општинске, међуопштинске или републичке организације не  краће од шест месеци и која су обезбедила средства код других донатора.
Општина Сокобања неће финансирати:
1. Појединце за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија и за сличне активности);
2. Иницијативе које доносе профит удружењима;
3. Политичке и страначке организације, групе и секте и њихове активности;
4. Владине организације или институције, укључујући школе, месне заједнице и др.;
5. Организације чији је оснивач општина  Сокобања;
6. Активности које заговарају нетолерантност и насиље;
7. Активности које се односе на проповедање или заговарање одређене религије:
8. Пројекте удружења која се финансирају Одлуком о буџету општине Сокобања за 2017. годину, са наменске позиције за то удружење.
Пројекат се мора реализовати на територији општине Сокобања .
Удружење је дужно да обезбеди сопствено учешће или донацију у висини од најмање 10% вредности пројекта. Сопствено учешће или донација може бити обезбеђена у новчаном или неновчаном облику: радном снагом, материјалом или другим неновчаним средствима.
Пројекат мора бити реализован до истека буџетске године, односно до 31.12.2017. године.
Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави:
1. Попуњен пријавни образац – Образац 1;
2. Попуњен предлог пројекта – Образац 2
3. Попуњен образац буџета пројекта – Образац 3;
4. Попуњен образац наративни буџет – образац 4;
5. Биографије координатора пројекта и кључних стручњака;
6. Фотокопију решења о упису Удружења у регистар;
7. Писану изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања;
8. Уговор о финансирању пројекта закључен са донатором.

Пријаве се подносе Комисији за спровођење јавног конкурса за финансирање програма и пројеката удружења. Пријаве се достављају поштом у затвореној коверти са назнаком “За конкурс за финансирање организација - не отварати до истека конкурса” на адресу Светог Саве 23 Сокобања. Пријава са свим обрасцима се доставља у штампаном облику у два примерка.
Рок за подношење пријава је 15 дана након објављивања јавног конкурса, односно најкасније до 07.03.2017. године do 15,00 часова Непотпуне пријаве неће бити разматране. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће неотворене бити враћене подносиоцу. Пријаве писане руком неће бити разматране.
Заинтересоване организације могу преузети конкурсну документацију са званичне интернет презентације општине Сокобања  www.opstinasokobanja.com

Преузми комплет образаца ОВДЕ

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1 Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса;                                        0-20 бодова
2 Остварени резултати рада удружења из претходних година и  материјална и кадровска опремљеност;                                 0-30 бодова
3 Стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат 0-10 бодова
4 Одрживост пројекта; 0-20 бодова
5 Планирана сарадња са локалном заједницом током реализације пројекта; 0-10 бодова
6 Обезбеђено сопствено новчано учешће у износу од најмање 10%. 0-10 бодова

Максималан број поена је 100.

Одлука о избору програма и пројеката удружења  који се финансирају из буџета општине Сокобања биће донета у року од 20 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору програма и пројеката удружења биће објављена на огласној табли општине Сокобања и на званичној интернет презентацији www.opstinasokobanja.com
Контакт особа: Ивица Насковски  контакт телефон: 018-830/173 локал 614.

I Број: 401-112/2017
у Сокобањи, 20.02.2017. године


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
     Исидор Крстић