ЈАВНИ ПОЗИВ за расподелу средстава организацијама у области спорта за 2017. годину

22. Фебруар, 2017
На основу члана 2. и 4. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сокобања (''Сл. Лист општине Сокобања“, бр. 3/2017) и члана 16. став 1. тачка 46. и члана 67. став 1. тачка 11. Статута општине Сокобања (''Сл. лист општине Сокобања'', број 3/2008, 7/2013, 11/2014 и 24/2014), Општинско веће општине Сокобања на седници оджаној дана 20.02.2017.године, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за расподелу средстава организацијама у области спорта за 2017. годину
I

Одлуком о буџету Oпштине Сокобања за 2017. годину, у разделу 3 - Општинска управа, Програм 1301-развој спорта и омладине, ПА – 0001-подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима;  функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Економска класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, предвиђена су средства у износу од 13.000.000,00 динара, за финансирање невладиних организација - Спортске организације.

II

Право на доделу средстава из тачке I овог Конкурса имају савези, удружења и организације у области спорта, а чије је седиште на подручју општине Сокобања.

III

Средстава за финансирање или суфинансирање спорта користе се за годишње програме и посебне програме, у складу са чланом 4. Правилника.

IV

Јавни позив се расписује за:
1. Реализацију годишњег програма и
2. Реализацију посебних програма.

V

Уз пријаву, доставља се следећа конкурсна документација:
- образац о основним подацима савеза, удружења и организације у области спорта, који се преузима у Општинској управи општине Сокобања, канцеларија бр.16. или на сајту Општине Сокобања www.opstinasokobanja.com
Уз образац се  достављају  прилози којима се потврђују наведени подаци у обрасцу.
- Пројекат или програм којим спортске организације конкуришу са финансијским планом за 2017. годину,
- Извештај о утрошеним средствима додељеним од стране Општине за 2016. годину
(уколико је уговор закључен и није достављен до дана подношења пријаве).

VI

Пријаве са потребном документацијом подносе се Општинском већу – Комисији за доделу средстава за задовољење потреба грађана општине Сокобања у области спорта, најкасније до 27.02. 2017. године.
Јавни позив објавити на огласној табли Општинске управе Сокобања и сајту општине Сокобања www.opstinasokobanja.com

VII

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

VIII

Општинско веће донеће Одлуку на предлог Комисије у року од 15 дана од  истека рока по расписаном јавног позиву.
                    
Број: 401-116/2017
У Сокобањи, дана 20.02.2017. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић

КОМПЛЕТ ОБРАЗАЦА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ