ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

8. Јануар, 2018
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14) и чланом 54-57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 64/2015)
ОГЛАШАВА
.
ЈАВНИ УВИД
НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА
И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одлука о изради Плана генералне регулације подручја Сокобања објављена је у „Службеном листу општине Сокобања“, број 44/16.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 11. јануара 2018. године до 09. фебруара 2018. године у згради Општине Сокобања- у скупштинској сали у улици Светог Саве бр.23, сваког радног дана од 9 часова до 15 часова.

План ће бити  доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници општине Сокобања.
 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА одржаће се 17.01.2018. године са почетком у 10 часова, у згради Општинске управе, у улици Светог Саве бр.23, у скупштинској сали.
ЈАВНА СЕДНИЦА одржаће се 23.02.2018. године са почетком у 13 часова, у згради Општинске управе, у улици Светог Саве бр.23, у скупштинској сали.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе на предложено решење искључиво у писаном облику, Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове Општинске управе општине Сокобања, у току трајања јавног увида, закључно са 09.02.2018.године.
____________________________________________________________________________
р.бр. Назив документа Преузимање (ПДФ)
1 03.1_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
2 03.2_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
3 03.3_regulaciono- nivelacioni plan 1000 x1505mm ЛИНК
4 03.4_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
5 03.5_regulaciono- nivelacioni plan 890x1351mm ЛИНК
6 03.6_regulaciono- nivelacioni plan 890x1690mm ЛИНК
7 03.7_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
8 03.8_regulaciono- nivelacioni plan 1000 x1505mm ЛИНК
9 03.9_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
10 03.10_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
11 03.11_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
12 03.12_regulaciono- nivelacioni plan 1000 x1505mm ЛИНК
13 03.13_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
14 03.14_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
15 03.15_regulaciono- nivelacioni plan 890x1505mm ЛИНК
16 03.16_regulaciono- nivelacioni plan 1000 x1505mm ЛИНК
17 03.17_regulaciono- nivelacioni plan 1000 x1505mm ЛИНК
18 03.18_regulaciono- nivelacioni plan 1000 x1505mm ЛИНК
19 03.19_regulaciono- nivelacioni plan 890 x1320mm ЛИНК
20 05 planirana namena povrsina 1360x770mm ЛИНК
21 08a instalacije 1380x900mm ЛИНК
22 08b instalacije 1240x900 ЛИНК
23 08g instalacije 1380x900mm ЛИНК
24 08v instalacije 1240x900 ЛИНК
25 Tekstualni deo plana ЛИНК