ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за издавање локација на мермерном шеталишту за постављања покретних – привремених објеката

20. Април, 2017
На основу Решења председника Општине Сокобања I Број: 352-96-1/2017 од 19.04.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање покретних – привремених  објеката на мермерном шеталишту у Сокобањи
ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

за издавање локација на мермерном шеталишту за постављања покретних – привремених објеката предвиђених Планом постављања покретних – привремених објеката на мермерном шеталишта у Сокобањи, број 352-88/2017 од 12.04.2017. године, за следеће локације:

1. Локација за уметника портретисту..................... 1,00 м2 ....1 локација
2. Локација за уметника – „tattoo“ мајстор...............1,00 м2.....1  локација
3. Локације  за апарат за кокице................................2,00 м2.... 4 локације
4. Локација за „плетење у коси – кикице“.................1,00м2 .....1 локација
5. Локација за апарат за бомбоне..............................2.00м2......1 локација
6. Локација за сладолед на точење...........................2,00м2…..1 локација
7. Локација за уметника - сликање спрејем..............2,00м2…..1 локација
8. Улични забављачи ……….....…простор од по.... 1,00м2 … 2 забављача

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 28.04.2017.године са почетком у 11.00 часова
Места за постављање покретних – привремених објеката ће се издавати за период од 01.05.2017. до 30.09.2017. године.
Период коришћења јавне површине добијене на лицитацији не може бити краћи од периода описанг у претходном ставу;
Пријава за јавно надметање за постављање покретних – привремених објеката  мора да садржи следеће елементе:
1. име, презиме, адресу и ЈМБГ за физичко лице, тј. назив, адресу и седиште правног лица (копија решења из АПР);
2. означење локације из графичког прилога за коју је учесник на јавном надметању заинтересован са описом намене локације;
3. доказ о уплати депозита  за учешће на јавном надметању;
4. доказе о измиреним дуговањима према органима и службама општине Сокобања;
5. доказ о уплати таксе за подношење пријаве.

- Уколико пријава не садржи све потребне податке или у истој није јасно означена намена из граф. прилога за коју се подноси пријава, комисија исту неће прихватити;

- За постављање покретних – привремених објеката на мермерном шеталишту у Сокобањи прописују се следећи услови:
За обављање делатности на  свим локацијама  дозвољено је коришћење електричне енергије, а закупац који жели да користи електричну енергију за рад уређаја, дужан је да исту обезбеди у складу са условима оператора дистрибутивног система  и уз сагласност Општинске управе општине Сокобања.
За обављање делатности под редним бројем 8 није предвиђена локација већ се само подразумева закуп 1м2 на мермерном шеталишту.
Право учешћа имају правна и физичка лица која су регистрована за обављање одговарајуће делатности и која испуњавају услове прописане Законом о условима за обављање  промета роба, вршењу услуга у промету робе и инспекцијском надзору и Правилником о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршењу услуга у промету робе и која немају дуг према општини Сокобања и индиректним корисницима (Општинској управи општине Сокобања, ОТК, Народној библиотеци),  по основу јавних прихода.
Почетни износ накнаде за запремање простора за постављање покретних – привремених објеката у екстра зони износи 411,00 динара/м2 дневно и одређен је Одлуком о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“ број: 24/15).
Корак учешћа на надметању је 50,00 динара/м2 по локацији;
Висина депозита за учешће на јавном надметању је 35.000,00  (тридесетпетхиљада) динара по локацији.

- Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев за постављање покретног – привременог објеката  и закључе Уговор о закупу.
- Учесници који добију локацију путем јавног надметања исту не могу да издају у подзакуп трећим лицима.
- У случају непоштовања рока за подношење захтева за постављање објекта, сматраће се да је учесник на јавном надметању одустао од закупа предметне локације и биће расписано ново јавно надметање за ту локацију, на коме не могу на учествују (лицитирају) лица која  су путем јавног надметања већ добила неку од локација, а у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања нису поднела захтев за коришћење простора мермерног шеталишта за постављање покретног – привременог објеката за оглашавање и рекламирање и закључила уговор о закупу.                                                                                               
- Учесник који добије локацију на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита и право да учествује на свакој наредној лицитацији за коришћење простора на јавним површинама коју расписује Општинска управа у текућој години;
-Уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: депозит за учешће на јавном надметању за постављање покретних-привремених објеката или депозит  за учешће на јавном надметању за постављање покретних-привремених објеката за рекламирање са позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања.
-Пријаве се подносе најкасније до 15.00 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 27.04.2017.године до  15.00 часова.

-Саставни део Јавног позива плана је графички прилог са предложеним локацијама, који се може преузети на сајту www.opstinasokobanja.com (ЛИНК ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА)

Број:352-96-2/2017
У Сокобањи, 20.04. 2017. године              
                                                                                                                              

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

_______________________
Јасмина Миленовић