Јавно надметање за издавање локација за постављање мањих монтажних објеката предвиђених Планом постављања мањих монтажних објеката у башти „Озрен“

20. Април, 2017
На основу Решења председника Општине Сокобања број 352-95-1/2017 од 19.04.2017.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката у башти „Озрен“ у Сокобањи,

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -
 
за издавање локација за постављање мањих монтажних објеката предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката у башти „Озрен“, број III 352-87/2017 од 12.07.2017.године и то:
 

Локација: Башта  „Озрен “,
Површина : 830,00 м2;
Намена: постављање објеката  за извођење забавног програма - средстава за игру (забавне игре);
место бр. 1. површина  415 м2;
место бр. 2. површина  415 м2;

- Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања, дана 28.04.2016.године са почетком у 9.00 сати;

- Локација ће се издавати за период од 01.06. до 30.09.2017.године  путем јавне лицитације.
- Период коришћења јавне површине добијене на лицитацији не може бити мањи од 3 месеца;
    
-Почетна цена закупа локације за постављање мањих монтажних објеката за једну локацију, на месечном нивоу одређена је Одлуком о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих монтажних објеката („Службени  лист општине Сокобања“ број 24/14 и 9/15) износи 38.906,25 динара (93,75,дин/м2)

-Право учешћа имају правна и физичка која   немају дуг према  Општини Сокобања и корисницима (Општинској управи општине Сокобања, ОТК и Народној библиотеци), по основу јавних прихода.

Пријава за јавно надметање мора да садржи:
име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште за правна лица и копију решења из АПР-а;
површина локације, односно број локације;
намена локације из графичког прилога;
доказ о уплати депозита;
доказе о измиреним дуговањима према органима и службама општине Сокобања;
доказ о уплати таксе за подношење пријаве.

- Уколико пријава не садржи све потребне податке или у истој није јасно означена локација  за коју се подноси пријава комисија исту неће прихватити;
- Пријаве се подносе најкасније до 15,00 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 27.04.2017.године до 15,00 часова.
- Корак учешћа на надемтању је 500,00 динара;
- Висина гарантованог износа за учешће на надметању је 30.000,00 динара;
-Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев за коришћење јавне површине и закључе уговор о закупу;
- Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од локације и  расписује се нова лицитација за ту локацију;
- Учесник који добије локацију на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита и право да учествује на свакој наредној лицитацији за коришћење простора на јавним површинама коју расписује Општинска управа у текућој години;
-Саставни део Јавног позива плана је графички прилог са предложеним локацијама, који се може преузети на сајту www.opstinasokobanja.com

Саставни део Плана је графички прилог локације ЛИНК ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА ОВДЕ
                                                              
Број: 352-95-2/2017     
У Сокобањи 20.04.2016. године     

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

_______________________
Душица Станковић