ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за издавање локација за постављањe привремених - покретних објеката у парку „Бањица“ у Сокобањи

20. Април, 2017
На основу Решења председника Општине Сокобања број 352-97-1/2017 од 19.04.2017.године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за коришћење локација за постављање привремених - покретних објеката на јавним површинама,

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

за издавање локација за постављањe привремених - покретних објеката у парку „Бањица“  у Сокобањи, предвиђених Планом постављања привремених – покретних објеката у парку „Бањица“ у Сокобањи, број  352-87/2017 од 12.04.2017.године и то:

Локација за бижутерију и сувенире ..................2 м2 ................5  локација;
Локација за апарат за кокице..............................2 м2 ................1  локација.

- Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања, дана 28.04.2017.године са почетком у 10.00 сати;
- Локација ће се издавати за период од 01.05. до 30.09.2017.године  путем јавне лицитације.
- Период коришћења јавне површине добијене на лицитацији не може бити мањи од 4 месеца;
- Право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају услове прописане Законом о условима за обављање  промета роба, вршења  услуга у промету робе  и инспекцијском надзору и Правилником о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршењу услуга у промету робе и која немају дуг према  Општини Сокобања и корисницима (Општинској управи општине Сокобања,ОТК и Народној библиотеци) по основу јавних прихода;

Пријава за јавно надметање мора да садржи:

име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште за правна лица (копија решења из АПР);
број којим је локација обележена у графичком прилогу;
намена локације из графичког прилога;
доказе о измиреним дуговањима према органима и службама општине Сокобања;
доказ о уплати депозита за  јавно надметању;
доказ о уплати таксе за подношење пријаве.
  
- Уколико пријава не садржи све потребне податке или у истој није  јасно означена локација (број и намена из граф. прилога) за коју се подноси пријава, комисија исту неће прихватити;

- Пријаве се подносе најкасније до 15,00 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 27.04.2017.године до 15,00 часова.
- Учесници који добију локацију путем јавног надметања дужни су да у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев за коришћење јавне површине и закључе уговор о закупу;
- Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од локације и  расписује се нова лицитација за ту локацију;

-Учесник који добије локацију на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита и право да учествује на свакој наредној лицитацији за коришћење простора на јавним површинама коју расписује Општинска управа општине Сокобања у текућој години;
-Почетна цена накнаде за локације утвређена је у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама на територији општине Сокобања тарифни број 4. став 1. („Службени лист општине Сокобања“, број 24/15) и износи 67,00 динара по м2 дневно.                                                                                                   
- Корак учешћа, на надметању је 50,00 динара;
- Висина гарантованог износа за учешће на надметању је 8.000,00 динара и она се рачуна за учешће на надметању за само једну локацију;
- Покретна тезга- покретни привремени објекат може бити израђен од дрвета, метала или пластике површине највише 2м2, а сваки започети квадрат приликом обрачуна комуналне таксе рачуна се као цео квадрат;
- Потребне прикључке на електроинсталацију обезбеђује сам учесник по добијању локације на надметању;
-Саставни део Јавног позива плана је графички прилог са предложеним локацијама, који се може преузети на сајту www.opstinasokobanja.com ЛИНК ГРАФИЧКОГ ПРИЛОГА ОВДЕ
                                                                                                         
Број: 352-97-2/2017     
У Сокобањи, 20.04.2017. године     

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

_______________________
Предраг Бошковић