ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

23. Новембар, 2017
На основу члана 16 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 99/2016), Општинска управа општине Сокобања - Одељење за финансије и наплату јавних прихода, доноси

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА   БУЏЕТА   ОПШТИНЕ   СОКОБАЊА   ЗА 2018. ГОДИНУ

Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Сокобања посвећена је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава. 

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава општине Сокобања за 2018. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава општине Сокобања: Општинска управа општине Сокобања, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру 2 програма.

1. Увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2018. годину, утврђује се према Плану приказаном следећом табелом:

Редни
број
НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА НАЗИВ ПРОГРАМА (број и назив програма у складу са униформном програмском структуром буџета ЈЛС утврђеном у 2017. години)
1 Општинска управа општине Сокобања Програм  3 – Локални економски развој
Програм 5 -Пољопривреда и рурални развој

Овај план утврђује се као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и програма код којег се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом опредељених програма било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног родног индикатора – показатеља за праћење постизања односног циља програма и/или програмске активности.  

Бројеви и називи програма из овог плана, могу се мењати само у смислу усклађивања са одговарајућим бројевима и називима програма сходно списку униформних програма и програмских активности јединица локалне самоуправе утврђених за 2018. годину.

У постављању уродњених циљева и показатеља, буџетски корисник користи релевантне локалне стратешке и планске документе и руководи се приступом родне равноправности садржаним у националним секторским или хоризонталним документима, као што је Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период 2016-2018.

2. Послови координације активности и подршке увођењу родно одговорног буџетирања спроводе се у оквиру рада радне групе за програмско буџетирање општине Сокобања.

3. Сви буџетски корисници подстичу се да у поступку израде програмског буџета кроз програме, програмске активности и пројекте у оквиру својих надлежности, припремају индикаторе/показатеље који се односе на лица тако да они буду разврстани по полу.

4. Овај план објављује се на интернет страници општине Сокобања и доставља свим буџетским корисницима општине Сокобања.

Број:401-684/2017                                                                         
Датум:23.11.2017.године 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Сања Богдановић