Индекс одлука објављених у 2012. години


Број 1     23. фебруар 2012. године
1 Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 1
2 Престанак мандата одборницима у Скупштини општине Сокобања 1
3 Решење о разрешењу чланова Општинске изборне комисије  у сталном саставу и њихових заменика 3
4 Решење о именовању чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу и њихових заменика и делокругу рада 3
5 Одлука о функционисању Цивилне заштите на територији општине Сокобања 4
6 Одлука о усвајању Локалног акционог плана за младе 2012-2015 10
7 Одлука о приступању изради Локалног плана акције за омладинско предузетништво у Сокобањи 10
8 Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Сокобања у периоду 2012-2016 године 11
9 Локални план управљања чврстим отпадом на  територији општине Сокобања 13
10 Решење о сагласности на Одлуку о закључењу Уговора о залози покретних ствари коју је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Напредак" 76
11 Решење о измени  Решења о постављењу заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације 76
12 Одлука о измени измене Одлуке о избору Комисије за кадровска, административна и мандатно имунитетска питања 77
13 Решење о измени  Решења о образовању Комисије за идентификавију утрина и пашњака 77
Број 2     7. март 2012. године                 
14 Одлука о мрежи основних школа на територији општине Сокобања 1
15 Одлука о потврђивању  мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 3
16 Концепт газдовања и управљања комплексом отворених спортских базена “Подина“ 3
17 Решењем о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Дома здравља Сокобања 6
18 Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 7
19 Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Комисије за планове 8
Општинска управа општине Сокобања
20 Правилник о обрасцима службених легитимација за инспекцијске службе  и извршитеље 
      Општинске управе општине Сокобања 9

Број 3      17. март 2012. године        
Општинска изборна комисија

21 Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 
     Скупштине општине Сокобања, расписаних за 6. мај 2012. године 1
Број 4    15. април 2012. године Општинска изборна комисија
22 Р Е Ш Е Њ Е о одређивању бирачких места на територији општине Сокобања 1
Број 5   25. април 2012. године Општинска изборна комисија
23 Р Е Ш Е Њ Е о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Сокобања 06.05.2012. године   1

Број 6    7. MAJ 2012. године
Општинска изборна комисија


24 Решење о поништавању гласањаза одборнике Скупштине општине Сокобања 1
25 Решење о  одређивању поновног гласање за избор одборника Скупштине општине Сокобања 2

Број 7      9. MAJ 2012. године
Општинска изборна комисија
26 Решење о одређивању бирачког места на територији општине Сокобања 1

Број 8     15. MAJ 2012. године
Општинска изборна комисија
27 ЗАПИСНИКО РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ СОКОБАЊА НА УТВРђИВАЊУ УКУПНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ОДРЖАНИХ б. И 14. МАЈА 2012. ГОДИНЕ 1

Број 9       8. JУН 2012. године      
      
28 Одлука о потврђивању мандата одборницима СО Сокобања 1
29 О длука о разрешењу  председника Скупштине општине Сокобања 2
30 Одлука о разрешењу секретара Скупштине општине Сокобања 3
31 Одлука о избору председника Скупштине општине Сокобања 3
32 Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Сокобања 4
33 Одлука о постављењу секретара Скупштине општине Сокобања 4
Број 10         8. JУН 2012. године               
34 Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 1
35 Одлука о избору председника општине Сокобања 1
36 Одлука о избору заменика председника општине Сокобања 2
37 Одлука о избору Општинског већа  општине Сокобања 2
38 Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 3
39 Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 4     

Број 11        20. JУН 2012. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
40 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА  ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У ОПШТИНИ 
      СОКОБАЊА 1
41 Сагласност на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији        
      радних  места у Општинској управи општине Сокобања 5
42 Решење о постављењу помоћника председника општине Сокобања 5

Број 12          22. JУН 2012. године  

43 Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 1
44 Одлука о потврђивању  мандата одборницима Скупштине општине Сокобања 1
45 Закључак о усвајању се Извештај о испуњености услова за функционисање Комплекса отворених базена   „Подина“ у Сокобањи 2

Број 13   29. JУН 2012. године           
                     
46 Одлука о    потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 1
47 ПРОГРАМ коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине  на територији  општине Сокобања  у 2012-ој години 1
48 I РЕБАЛАНС  О Д Л У К E О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА за 2012. годину 4
49 ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА   27
50 О Д Л У К А О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОПШТИНИ СОКОБАЊА 122
51 О Д Л У К А О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  СОКОБАЊА 129
52 О Д Л У К А о разрешењу Комисије за кадровска, административна и мандатно            
     имунитетска питања 132
53 О Д Л У К А о избору Комисије за кадровска, административна и мандатно имунитетска питања 132
54 Р Е Ш Е Њ Е о именовању комисија за предлагање назива улица и тргова и постављање  и одржавање споменика 133
55 О Д Л У К А О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА   БУЏЕТА ЗА  2011. ГОДИНУ 133
                     
Број 14    27. Август 2012. године    

56 РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЈАМА ИНВАЛИДА КОЈИ МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА 1
Број 15   26. Септембар 2012. године   
57 Утврђивање престанка функције заменика председника Скуупштине 1
58 О Д Л У К А о избору заменика председника Скупштине општине Сокобања 1
59 З А К Љ У Ч А К  о усвајању  Извештаја о раду Центра за социјални рад „Сокобања“ у
     Сокобањи за 2011. годину. 2
60 З А К Љ У Ч А К о усвајању  Извештаја о реализацији Програма рада за 2011. годину Народне  библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања 2
61 З А К Љ У Ч А К о усвајању  Извештаја о рализацији Плана рада и оствареном туристичкомпромету за 2011. годину Организације за туризам, културу и спорт Сокобања. 2
62 З А К Љ У Ч А К о усвајању  Извештаја о извршењу Плана рада Дома здравља Сокобања за период I - XII 2011. годинe. 3
63 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду за 2011. годину Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања. 3
64 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду за 2011. годину Фонда за развој пољопривреде  општине Сокобања. 3
65 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду и финансијског извештај за 2011. годину  Фонда за солидарну стамбену изградњу Сокобања. 4
66 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Дирекције за урбанизам и изградњу -Сокобања   за 2011. годину. 4
67 З А К Љ У Ч А К о усвајању  Ребаланса Програма пословања Дирекције за     
      урбанизам и изградњу - Сокобања за 2012. годину 4
68  ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2011. 5
69 ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ  ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 37
70 О  Д  Л  У  К  А О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 37
71 ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ            
      ПРАВОБРАНИЛАШТВА У СОКОБАЊИ 47
72 О Д Л У К У О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 48
73 ОДЛУКУ о усвајању Акционог плана за развој омладинског предузетништва 2012-2014 53
74 ГОДИШЊИ  ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2012 .  ГОДИНУ......................................................................................................83
75 П Р О Г Р А М за очување, коришћење и унапређење бање  у 2012. години 125
76 П Р О Г Р АМ коришћења средстава од накнаде за боравишну таксу у Сокобањи у 2012.години 127
77 З А К Љ У Ч А К о предлогу за оснивање Основног суда,  Основног јавног тужилаштва и  Прекршајног суда у Сокобањи за територију општине Сокобања . 128
78 О Д Л У К А о давању просторије на коришћење  Фудбалском савезу општине Сокобања  129
79 Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора Дома здравља Сокобања 129
80 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке“Стеван Сремац” Сокобања 130
81 Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад “Сокобања”  130
82 Р  Е  Ш  Е  Њ Е о разрешењу Управног и Надзорног одбора Организације за туризам,    културу и спорт Сокобања 131
83 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Управног и Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа     “ Напредак” Сокобања 131
84 Р  Е  Ш Е  Њ  Е о разрешењу Управног и Надзорног одбора Дирекције за урбанизам   и изградњу – Сокобања 132
85 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Управног и Надзорног одбора Дома здравља Сокобања 132
86 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Управног и Надзорног одбора Фонда за развој      пољопривреде општине Сокобања 133
87 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Управног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу    општине Сокобања 133
88 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о именовању Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања 134
89 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о именовању Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад      “Сокобања” у Сокобањи 134
90 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о именовању Управног и Надзорног одбора Јавног  комуналног предузећа   “ Напредак” Сокобања 135
91 Р  Е  Ш  Е  Њ Е о именовању Управног и Надзорног одбора Организације за туризам,      културу и спорт Сокобања 135
92 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о именовању Управног и Надзорног одбора Дирекције за      урбанизам и изградњу – Сокобања 136
93 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Управног одбора Предшколске установе „Буцко“ Сокобања 137
94 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о именовању Управног и Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде   општине Сокобања 137
95 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о именовању Управног и Надзорног одбора Дома здравља Сокобања 138
96 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о именовању Управног одбора Фонда за солидарну стамбену изградњу      општине Сокобања 139
97 Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу председника и чланова Савета за развој општине 139
98 Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу Савета за безбедност Скупштине општине Сокобања 140
99 Р Е Ш Е Њ Е o разрешењу председника и чланова Савета за младе општине Сокобања 140
100 Р Е Ш Е Њ Е о избору  председника и чланова Савета за развој општине 141
101 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Савета за безбедност Скупштине општине Сокобања 142
102 Р Е Ш Е Њ Е о избору председника и чланова Савета за младе општине Сокобања 143
103 Р Е Ш Е Њ Е о  избору председника и чланова Корисничког савета јавних служби 144
104 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Комисије за буџет и финансије 144
105 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Комисије за пољопривреду и село 145
106 Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу  Комисије за планове 145
107 Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу Комисије за туризам и угоститељство 146
108 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Комисије за привреду и предузетништво 146
109 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности
        и заштиту животне средине 147
110 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Комисије за друштвене делатности 147
111 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Комисије за прописе 148
112 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Комисије за представке и притужбе 148
113 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о избору Комисија за буџет и финансије Скупштине општине Сокобања 149
114 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о избору  Комисија за пољопривреду и село Скупштине општине Сокобања 149
115 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Комисије за планове 150
116 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о избору Комисије за туризам и угоститељство Скупштине општине Сокобања 150
117 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о избору Комисија за привреду и предузетништво Скупштине општине Сокобања 151
118 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о избору Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне    средине Скупштине општине Сокобања 151
119 Р Е Ш Е Њ Е о избору Комисије за друштвене делатности Скупштине општине Сокобања 152
120 Р Е Ш Е Њ Е о избору Комисије за прописе Скупштине општине Сокобања 152
121 Р Е Ш Е Њ Е о избору Комисије за представке и притужбе Скупштине општине Сокобања 153
                                                
Број 16        19. новембар 2012. године         
122 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СОКОБАЊА , O Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ …………………1           

Број 17      23. новембар 2012. године      
123 РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ..........................1
    
Број 18        20. децембар  2012. године         

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

124. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сокобања...................................1                                                                          

Број 19         21. децембар  2012. године  
125. Одлука о одбијању предлога за разрешење председника општине
          Сокобања Лукић Димитрија.................................................................................................1     

Број 20       28. децембар  2012. године        

126 Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине општине Сокобања...............................1
127 Закључак о усвајању извештају о раду Предшколске установе „Буцко“ Сокобања  за школску 2011/2012 годину........................................................................................................................................1
128 Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе “Буцко” Сокобања 2
129 Закључак о усвајању извештаја о реализацији Годишњег плана рада за школску 2011/2012 годину Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања. 2
130 Закључак о усвајању извештаја о припремљености за почетак рада у школској 2012/2013 години Основне  школе „Митрополит Михаило“ Сокобања. 2
131 Закључак о усвајању Годишњег плана рада за школску 2011/2012  годину Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања. 3
132 Закључак о усвајању Извештаја о припремљености Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања за почетак рада у школској 2012/2013 години. 3
133 Закључак о усвајању Програма рада  Центра за социјални рад „Сокобања“  Сокобања за 2013. годину. 3
134 Закључак о усвајању Програма пословања Дирекције за урбанизам и изградњу-Сокобања за 2013. годину. 4
135 Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама  воде за пиће, канализације и изношења смећа Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања 4
136 Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама давања техничких услова и прикључака на водоводну и канализациону мрежу Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања 5
137 Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга и вашарских такси  Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања......................................................................................5
138 Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама гробљанских услуга и такси Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања 6
139 Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга возилима Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања...............................................................................................................................6
140 Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама одлагања отпада на градској депонији, пецању на рибњаку и хватању паса и мачака Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања 7
141 Решење о давању сагласности на Одлуку о недељном распореду рада и радном времену Дома здравља Сокобања 7
142 Закључак о усвајању Извештаја о приходима и расходима на Комплексу отворених спортских базена  „Подина“ Сокобања, за 2012. годину 8
143 Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања 11
144 Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања...........................11
145 Одлука о вредности бода за обрачун накнаде  грађевинског земљишта за  2013. Годину 35
146 Одлука о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих                    монтажних објеката 36
147 Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословног простора на територији општине Сокобања 36
148 Одлука о измени одлуке о   посебној накнади за заштиту и унапређење  животне средине на територији  општине Сокобања  37
149 Одлука о буџету општине Сокобања за 2013. годину 37
150 Одлука о о приступању промени Статута општине Сокобања..................................................59
151 Одлука о одређивању имена „Трг Боре Стефановића“ јавном грађевинском земљишту.....60
152 Одлука о расписивању јавног конкурса за постављање Општинског јавног правобраниоца............61
153 Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Сокобања.......................61
154 Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Митрополит Михаило“ Сокобања............62
155 Решење о измени Решења о именовању Школског одбора Средње школе „Бранислав Нушић“ Сокобања...............................................................................................................................................63
156 Решење о измени  Решења о  именовању Комисије за планове............................................................63
157 Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга............................................................64
ddd