Индекс одлука објављених у 2013. години


Број 1   6. фебруар 2013. године           

1 Пословник Комисије за безбедност саобраћаја општине Сокобања...1
2 Пословник о раду Савета за развој општине Сокобања....4

Број 2        14. фебруар 2013. године                           

3 Одлука о потврђивању  мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 1
4 Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак"    Сокобања  за 2013. годину 1
5 Закључак о усвајању Плана рада Организације за туризам културу и спорт Сокобања за 2013. годину 2
6 Решењео о давању сагласности на Програм рада Фонда за развој малог бизниса у туризму општине Сокобања за 2013. годину 2
7 Одлука о праву на  једнократну  помоћ за вантелесну оплодњу 2
8 Одлука о поверавању Организацији за туризам, културу и спорт Сокобања послова завршетка I фазе  изградње Комплекса отворених спортских базена на Подини (дечији базен). 4
9 Одлука о  утврђивању потреба за решавање стамбених потреба избеглица на територији  Општине Сокобања 4
10 Одлука о изменама одлуке о утврђивању висине једнократних новчаних помоћи  за новорођену децу 5
11 Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“  Сокобања 6
12 Решење о именовању в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“  Сокобања 6
13 Решење о разрешењу директора Дирекција за урбанизам и изградњу -  Сокобања 7
14 Решење о именовању в.д.  директора Дирекција за урбанизам и изградњу -  Сокобања 7
15 Закључак о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Сокобања за 2012. годину. 8

САВЕТ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
16 Решење о избору заменика председника Савета за развој општине 8
17 Решење о формирању Радног тела за област здрaвства 8
18 Решење о формирању Радног тела за област водоснабдевања 9


Број 3      21. фебруар 2013. године      

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
19 Сагласност на Решење о образовању Комисије Фонда за развој малог бизниса у туризму општине  Сокобања 1

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
20 Правилник о трошковима репрезентације 1

Број 4     4. април 2013. године          

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
21 ПРОГРАМ финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Сокобања  у   2013-ој години 1
22 ЈАВНИ КОНКУРС За суфинансирање програма удружења са територије општине Сокобања регистрованих у складу са Законом о удружењима 2
23 Р Е Ш Е Њ Е о образовању Комисиј за оцењивање пријава по Јавном конкурсу за суфинансирање  програма удружења са територије општине Сокобања 5
Број 5        11. април 2013. године                 
24 ОДЛУКА о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Сокобања 1
Број 6     25. април 2013. године           
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
25 Р Е Ш Е Њ Е о сагласности на Одлуку о висини тржишне вредности непокретности 1
26 ОДЛУКА о висини тржишне вредности непокретности 1
27 Р Е Ш Е Њ Е о сагласности на План постављања мањих монтажних објеката у башти  „Озрен“ 2
28 План постављања мањих монтажних објеката у башти  „Озрен“..........................................3
29 Р Е Ш Е Њ Е о сагласности на План постављања мањих монтажних објеката у парку „Бањица“..............6
30 План постављања мањих монтажних објеката у парку „Бањица“.......................................7
31 Закључак о прихватању учешћа у пројекту „Заштита вода у сливу Бованског језера“.............................10
32 Сагласност на Уговор о пословној сарадњи између Општине Сокобања и Високе школе струковних студија за менаџмент у саобраћају Ниш...................................................10

Број 7   09. мај 2013. године                           

33 Одлука о изменама и допунама Статута Општине Сокобања 1
34 I Ребаланс Одлуке о Буџету општине Сокобања за 2013.годину.........................................4
35 Сагласност на Први ребаланс Програма пословања Дирекције за урбанизам и изградњу–Сокобања за 2013. годину 20
36 Сагласност на Ребаланс Програма пословања за 2013. годину  Јавног комуналног предузећa „Напредак“ Сокобања 20
37 Сагласност на Ребаланс финансијског Плана рада Организације за туризам културу и   спорт Сокобања за 2013. годину 21
38 З А К Љ У Ч А К о усвајању Плана  рада Дома здравља Сокобања за 2013. годину. 21
39 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о извршењу Плана рада Дома здравља Сокобања за период I - XII 2012. годинe. 21
40 З А К Љ У Ч А К о усвајању се Извештај о раду Центра за социјални рад „Сокобања“     у Сокобањи за 2012. годину. 22
41 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о рализацији Плана рада и оствареном туристичком  промету за 2012. годину Организације за туризам, културу и спорт Сокобања. 22
42 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду и финансијски извештај за 2012. годину Фонда за солидарну стамбену изградњу Сокобања 22
43 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања  за 2012. годину 23
44 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду за 2012. годину Дирекције за урбанизам и изградњу - Сокобања 23
45 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду за 2012. годину Јавног комуналног  
     предузећа „Напредак“ Сокобања. 23
46 Р Е Ш Е Њ Е о сагласности на Одлуку о покрићу губитка коју је донео Надзорни одбор Јавног омуналног предузећа "Напредак"  Сокобања 24
48 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Општинског јавног правобранилаштва     Сокобања за период од 01. 01. 2012. године до 31. 12. 2012. године. 24
49 З А К Љ У Ч А К о стављању ван снаге Закључка Скупштине општине Сокобања I Број: 020-2/2010. 24
50 Р Е Ш Е Њ Е о постављењу Станислава Младенова за Општинског јавног правобраниоца 25
51 ОСНИВАЧКИ АКТ  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ НАПРЕДАК 25
52 ОСНИВАЧКИ АКТ  ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ - СОКОБАЊА 38
53 Одлуку о финансијској помоћи пензионерима са територије Општине Сокобања 49
54 О Д Л У К У о поверању се Организацији за туризам, културу и спорт Сокобања плаћање сталних трошкова одржавања Комплекса отворених спортских базена на Подини, са наменског рачуна. 50
55 ОДЛУКА о  додели термоминералне воде са бунара IEBX-1 у рекреационе сврхе 50
56 О Д Л У К А о утврђивању цене услуга у Предшколској установи „Буцко“ Сокобања и то: 51
57 О Д Л У К А о братимљењу Општине Сокобања са општином Звечан..........................52  
58 О  Д  Л  У  К  А o допуни одлуке о утврђивању висине једнократних новчаних    
     помоћи за новорођену децу 52
59 ОДЛУКУ о измени одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине општине Сокобања 53
60 Р Е Ш Е Њ Е о разрешавању Јовановић Мирјане из Сокобање дужности директора   Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања 54
61 Р Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца  дужности директора Народне библиотеке  “Стеван Сремац” 54

Број 8  24. мај 2013. године            

ОПШТИНCKO ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 1
62 Одлука о расподеле средстава удружењима грађана са територије општине Сокобања 1
                                                              
    
Број 9          14. јун 2013. године       

63 Акт о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине општине Сокобања 1
64 О Д Л У К А о избору заменика председника Скупштине општине Сокобања 1
65 ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2012. 2
66 О Д Л У К А о усвајању Регионалног плана управљања отпадом нишког региона. 34
67 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ I РЕБАЛАНСА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2013 ГОДИНУ 35
68 О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 35
69 О Д Л У К А о стављању ван снаге Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању   Организације за туризам и културу 36
70 Сагласност на Одлуку о измени Статута Организације за туризам, културу и спорт Сокобања 37
71 ГОДИШЊИ  ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ С
2 Сагласност на Ценовник услуга Аква парка „Подина“ у Сокобањи 77
73 Р Е Ш Е Њ Е о разрешавању директора Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи 77
74 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Павловић Владимира за директора Центра за социјални рад „Сокобања“ 78
75 Р Е Ш Е Њ Е о измени  Решења о  именовању Комисије за планове 78
76 З А К Љ У Ч А К о измени Закључка Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, Број 19/2009) о изменичлана Управног одбора Фонда за изградњу регионалног водовода са акумулације „Бован“ за општине Ражањ, Алексинац, Сокобања и Параћин 79
77 О Д Л У К А О БРАТИМЉЕЊУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА СА ОПШТИНОМ ШТРПЦЕ 79
78 О Д Л У К А О БРАТИМЉЕЊУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА СА ОПШТИНОМ ЛИПЉАН 80
79 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ -СОКОБАЊА 80
80 ОСНИВАЧКИ АКТ  ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ - СОКОБАЊА 81
81 Сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања 92

Број 10     28. jун 2013. године      

82 Сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа „Напредак“ -Сокобања 1
83 Сагласност на Статут Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања 1
84 Р Е Ш Е Њ Е о стављању ван снаге Решење о именовању Комисије за спровођење поступка јавног  надметања 2
85 Р Е Ш Е Њ Е о измени Решења о именовању Школског одбора Средње школе „Бранислав Нушић“  Сокобања 2
86 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Фонда за развој    пољопривреде општине Сокобања 3

Број 11   17. jул 2013. године  

87 О Д Л У К А о престанку мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 1
88 Одлука о спровођењу јавног конкурса За именовање директора Јавног предузећа дирекција за урбанизам и изградњу – Сокобања и Јавног комуналног предузећа “Напредак“  Сокобања 1
89 ЈАВНИ КОНКУРС за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања 3
90 ЈАВНИ КОНКУРС за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу – Сокобања 4
91 РЕШЕЊЕ о престанку рада Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања 5
92 РЕШЕЊЕ о престанку рада Надзорног одбора Дирекција за урбанизам и изградњу – Сокобања 6
93 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Надзорног одбора Јавног  комуналног предузећа „Напредак” Сокобања 6
94 Р Е Ш Е Њ Е Престанку рада Управног одбора Јавног  комуналног предузећа “Напредак” Сокобања 7
95 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања 7
96 Р Е Ш Е Њ Е Престанку рада Управног одбора Јавног  предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања 8
97 О Д Л У К А о измени Одлуке о избору Комисије за кадровска, административна и мандатно имунитетска питања 8
98 Р Е Ш Е Њ Е о поништавању Решења о разрешењу Владимира Павловића из Сокобање дужности директора Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи, I Број:02-55/2013 од 14. 06. 2013. године 9
99 Р Е Ш Е Њ Е о поништавању Решења о именовању Владимира Павловића из Сокобање за директора Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи, I Број:02-56/2013 од 14. 06. 2013. године 10 

Број 12          24. jул 2013. године   

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

100 ПРАВИЛНИК О ПОМОЋИ У КУЋИ  ЗА СТАРА И ИНВАЛИДНА  ЛИЦА 1
                  
Број 13           30. jул 2013. године           

ОПШТИНСКO ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
101 ОДЛУКА о о сагласности за повремено искључење воде у насељу „Царина“ 1
102 НАРЕДБА о забрани трошења воде за поливање башта са повртарским и другим културама,   прање и поливање улица, паркова, поливање цвећа и травњака, пуњење базена 1

Број 14                27. август 2013. године         

103 Сагласност на Уговор о повећању новчаног удела уз чланарину закључен између општине Сокобања и Регионалне агенције за развој источне Србије. 1

Број 15     9. септембар 2013. године           

ОПШТИНСКO ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
104 Сагласност на Уговор о мерењима параметара квалитета воде и изради извештаја  између Oпштине Сокобања и Института за мултидисциплинарна истраживања Београд. 1

Број 16          16. септембар 2013. године                           

105 О  Д  Л У  К  A о потврђивању  мандата одборнику Скупштине општине Сокобања 1
106 О Д Л У К A o усвајању   Оперативног плана одбранe од поплава вода II реда на територији општине Сокобања за 2013. год. 1
107 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА  НА ТЕРИРОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗА 2013 ГОДИНУ 3
108 ОДЛУКA О УКИДАЊУ  ФОНДА  ЗА СОЛИДАРНУ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 24
109 ОДЛУКA О УКИДАЊУ  ФОНДА  ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 24
110 Р Е Ш Е Њ Е O РАЗРЕШEЊУ Саше Дрљаче  функције вршиоца  дужности директора Јавног комуналног предузећа „Напредак“. 25
111 Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора  Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања 25
112 Р Е Ш Е Њ Е O РАЗРЕШEЊУ Виолете Костић функције вршиоца  дужности директора Јавног предузећа Дирекције за урбанизам и изградњу – Сокобања. 27
113 Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања 27
114 Р Е Ш Е Њ Е O РАЗРЕШEЊУ Братислава Мајкића дужности директора Организације за туризам и  културу Сокобања 28
115 Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ директора Организације за туризам и културу Сокобања 29
116 Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности иницијативном одбору за оснивање Спортског савеза општине Сокобања. 30
117 Р Е Ш Е Њ Е о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад “Сокобања” у Сокобањи 30

Број 17      1. октобар 2013. године   

118 ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Сокобања 1

Број 18        15. октобар 2013. године      

119 Сагласност на повећање броја запослених у Јавном предузећу Дирекција за урбанизам и изградњу – Сокобања 1
120 Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу  Дирекција за урбанизам и изградњу - Сокобања 1
121 Сагласност на повећање броја запослених, односно заснивање радног односа на одређено време у Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања 2
122 Сагласност на Правилник о  организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном  предузећу „Напредак“ Сокобања 2

Број 19  22. октобар 2013. године     

123 ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ    ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СОКОБАЊА И О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ   ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.....................................1


Број 20     23. октобар 2013. године    

118 ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Сокобања 1

Број 21          07. новембар 2013. године       

146 О Д Л У К У о расписивању избора за чланове Савета Месних заједница на територији Општине  Сокобања 1

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

147 ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФОНСКИХ КАРТИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2
148 ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 5
149 П Р А В И Л Н И К О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА......................8

Број 22         08. новембар 2013. године

ОПШТИНСКO ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
150 РЕШЕЊЕ о учешћу и суфинансирању пројекта „Регионални центар за   управљање отпадом Келеш-ЈПП“. 1
151 ПРАВИЛНИК О ПОМОЋИ У КУЋИ  СТАРИМ ОСОБАМА И ОСОБАМА СА  ИНВАЛИДИТЕТОМ 3
152 Сагласност на Протокол о сарадњи између општине Сокобања и општине Бољевац 5
ОПШТИНСКO УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
153 ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ 6 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
154 УПУТСТВО О РАДУ ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 13

Број 23         15. новембар 2013. године         

155 ДЕКЛАРАЦИЈA ЗА ОПШТИНУ СОКОБАЊА  БЕЗ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА 1

Број 24   29. новембар 2013. године                    

156 ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину у општини Сокобања 1
157 ОДЛУКА о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Сокобања 2
158 ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за   утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Сокобања 6
159 ОДЛУКА о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на непокретности на  територији општине Сокобања 7
160 ОДЛУКА о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сокобања 8
161 ОДЛУКА о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине   Сокобања 9
162 О Д Л У К А О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 10
163 О Д Л У К А о локалним административним таксама 39
164 ОДЛУКА о одређивању почетне цене за давање у закуп локација за постављање мањих монтажних  објеката 46
165 О Д Л У К А О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О   ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА     47

Број 25        12. децембар 2013. године   

ОПШТИНСКO ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
165 Сагласност на повећање броја запослених, односно заснивање радног односа на одређено време у Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања. 1
166 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за доделу средстава у пољопривреди 2
ОПШТИНСКO УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
167 ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 3
Број 26           20. децембар 2013. године 
168 III РЕБАЛАНС ОДЛУКE О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ 1
169  ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ 23
170 Сагласност на Одлуку о ценама  воде за пиће, канализације и изношења смећа Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања 58
171 Сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања за 2014 годину 58
172 Сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа  
        "Напредак" Сокобања 59
173 Сагласност на III Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и  изградњу – Сокобања за 2013. годину, 59
174 Сагласност на Програм пословања Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу-  Сокобања за 2014. годину 60
175 Закључак о усвајању Програма рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за  2014. годину. 60
176  Закључак о усвајању Програма рада са финансијским планом  Организације за туризам и  културу Сокобања за 2014. годину. 60
177 Закључак о усвајању Програма рада Центра за социјални рад „Сокобања“ Сокобања за  2014. годину. 61
178 ОДЛУКА О УКИДАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 61
ОПШТИНСКO ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
179 Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сокобања,    62  
ddd