Индекс одлука објављених у 2014. години


Број 1    16. јануар 2014. године

КОМИСИЈА  ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИ-СТРАТИВНА И МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКА  ПИТАЊА

1 ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА  ИЗАБРАНИХ,  ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 1

Број 2   28. јануар 2014. године                            

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

2 ПРОГРАМ финансирања унапређења безбедности саобраћаја на
територији општине Сокобања у 2014-ој години 1
3 Сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и  систематизацији радних места у Општинској управи општине Сокобања 1

Број 3  05. фебруар 2014. године        

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

4 ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА, ДОДАЦИМА НА ПЛАТУ И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ  ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 1

Број 4    06. фебруар 2014. године                            

5 ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 1
6 О Д Л У К А о условима и начину финансирања потреба у области спорта 2
7 О Д Л У К А О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ     БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 6
8 О  Д  Л  У  К  А О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ  ДЕЛАТНОСТИ  НА       ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 10
9 ОДЛУКА  о утврђивању  Програма одржавања  јавних градских зелених површина из делатности ЈКП  „Напредак“ Сокобања 26
10 ОДЛУКА  о утврђивању  Програма одржавања градске чистоће  из делатности     
    ЈКП „Напредак“ Сокобања 29
11 ОДЛУКА о утврђивању  Програма одржавања и уређења излетишта и излетничких стаза  из  делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 33
12 ОДЛУКА о утврђивању  Програма одржавања фонтана, јавних чесми, парковског мобилијара,  справа за игру  и одржавање мини пич терена из делатности ЈКП „Напредак“ Сокобања 67
13 O Д Л У К А О КОМУНАЛНОМ  УРЕЂЕЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 82
14 О Д Л У К А О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 105
15 ОДЛУКА о начину располагања непокретностима у јавној својини општине Сокобања 112
16 ОДЛУКА  о прибаљању парковског мобилијара у јавној својини општине Сокобања 113
17 О Д Л У К А О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 114
18 О Д Л У К А О ПОВЕРАВАЊУ  Организацији за туризам и културу Сокобања послова  израде техничке документације-урбанистичког пројекта са архитектонским решењем и главног пројекта Летње позорнице „Врело“ и „Ловачког дома“. 115
19 О Д Л У К А о опредељивању средсатва за накнаду стрелцима који раде на противградним   станицама у општине Сокобања за 2014. годину 116   
             
Број 5  26. фебруар 2014. године                            

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
20 ОДЛУКА о висини појединачних средстава опредељених за финансирање активности сеоских  месних заједница на територији општине Сокобања у 2014. години 1
21 Сагласност на повећање броја запослених, односно заснивање радног односа на одређено време у Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања 4

Број 6      07. март 2014. године                                                    

22 I РЕБАЛАНС  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ 1
23 О Д Л У К А О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА   БУЏЕТА ЗА  2013. ГОДИНУ 23
24 ОДЛУКA о покретању поступка отуђења превозног средства из јавне својине општине Сокобања 23
25 ОДЛУКA о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења превозног средства у јавној својини општине Сокобања путем јавног надметања 24
26 ОДЛУКA о преузимању уговорних обавеза од Организације за туризам и културу Сокобања из Уговора о купопродаји путничког возила путем финансијског лизинга 25
27 О Д Л У К A о преносу права јавне својине на покретним стварима у јавној својини  општине  Сокобања, без накнаде,  Министаратву унутрашњих послова, Полицијска управа Зајечар, Полицијска станица у Сокобањи 26
28 О Д Л У К A о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта 27
29 ОДЛУКA о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Сокобања 2012-2016 28
30 Р Е Ш Е Њ Е o сагласности за потписивање Уговора о пословно-техничкој сарадњи између општине Сокобања и РТВ Сокобања АД-Ниш. 28
31 Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу Љубинка Миленковића из Сокобање фунције вршиоца  дужности  директора Организације за туризам и културу Сокобања 28
32 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Љубинка Миленковића, дипломираног економисте из Сокобање за вршиоца  дужности директора Организације за туризам и културу Сокобања 29

Број 7     18. март 2014. године

33 ПРАВИЛНИК О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 1
34 СТРАТЕГИЈА  УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 6
35 Сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и  систематизацији радних места 15

Број 8   4. април 2014. године  
                          
36 Сагласност на повећање броја запослених, односно заснивање радног односа на одређено   време у Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобањ 1

Број 9   17. април 2014. године
         
37 II РЕБАЛАНС  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ 1
38 З А К Љ У Ч А К  о усвајању Извештаја о раду за 2013. годину Фонда за солидарну стамбену изградњу Сокобања. 21
39 З А К Љ У Ч А К  о усвајању Извештаја о раду Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања  за   2013. годину 22
40 З А К Љ У Ч А К  о усвајању Извештаја о реализацији Програма рада за 2013. годину Народне  библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања. 22
41 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Сокобања“ у Сокобањи за  2013. годину 22
42 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о пословању Организације за туризам и културу    Сокобања од 1. јануара до 31. децембра 2013. године. 23
43 З А К Љ У Ч А К о усвајању Извештаја о раду и материјално финансијском пословању   Дома здравља Сокобања за период I - XII 2013. годинe. 23
44 З А К Љ У Ч А К о усвајању  Плана  рада Дома здравља Сокобања за 2014. годину. 23
45 Сагласност на Извештај о раду Јавног предузећа Дирекције за урбанизам и изградњу Сокобања   за  2013. годину. 24
46 Сагласност на Ребаланс Програма пословања за 2014. годину  Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања 24
47 Сагласност на Извештај о раду за 2013. годину Јавног комуналног предузећа  „Напредак“ Сокобања. 24
48 Сагласност на Одлуку о покрићу губитка у пословању за 2013. годину коју је     донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Напредак"  Сокобања 25
49 Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва Сокобања за период од 01. 01. 2013. године  до 31. 12. 2013. године 25
50 З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извештаја о раду Општинске управе општине Сокобања 25
51 О Д Л У К А о преносу права јавне својине на покретним стварима у јавној својини  општине  Сокобања, без накнаде, Граду Зајечар 26
52 О Д Л У К А о преносу права јавне својине на покретним стварима у јавној својини  општине Сокобања, без накнаде, општини Књажевац 27
53 О Д Л У К А о преносу права јавне својине на покретним стварима у јавној својини  општине Сокобања, без накнаде, општини Бољевац 28
54 О Д Л У К А о преносу права јавне својине на покретним стварима у јавној својини  општине Сокобања, без накнаде, општини Пирот 28
55 О Д Л У К А о преносу права јавне својине на покретним стварима у јавној својини  општине Сокобања, без накнаде, општини Димитровград 29
56 О Д Л У К А о преносу права јавне својине на покретним стварима у јавној својини  општине Сокобања, без накнаде, општини Бабушница 30
57 О Д Л У К А о преносу права јавне својине на покретним стварима у јавној својини  општине  Сокобања, без накнаде, општини Бела Паланка 31
58 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања,   без накнаде, Месној заједници Ресник 32
59 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без  накнаде, Месној заједници Мужинац 33
60 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без  накнаде, Месној заједници Николинац 34
61 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без  накнаде, Месној заједници Милушинац 35
62 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без  накнаде, Месној заједници Дуго Поље 36
63 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без накнаде Месној заједници Блендија 37
64 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без  накнаде, Месној заједници Врбовац 38
65 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без  накнаде, Месној заједници Врмџа 39
66 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без  накнаде, Месној заједници Трубаревац 40
67 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без  накнаде, Месној заједници Сеселац 41
68 ОДЛУКА о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини  општине Сокобања, без накнаде, Месној заједници Језеро 42
69 ОДЛУКА о преносу права коришћења и управљања на непокретностима у јавној својини општине  Сокобања, без накнаде, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања 43
70 ОДЛУКА о преносу права коришћења и управљања на непокретностима у јавној  својини општине Сокобања, без накнаде,  Организацији за туризам и културу Сокобања 44
71 ОДЛУКА о преносу права коришћења и управљања без накнаде на покретним стварима у јавној својини општине Сокобања, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу-Сокобања 45
72 ОДЛУКА о преносу права коришћења и управљања, без накнаде, на покретним стварима у јавној својини општине Сокобања Организацији за туризам и културу Сокобања 47
73 ОДЛУКА о преносу права коришћења и управљања, без накнаде, на становима у јавној својини  општине Сокобања 53
74 ОДЛУКА о прибављању рачунарске опреме у јавну својину општине Сокобања 54
75 ОДЛУКА  о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Сокобања 55
76 Р Е Ш Е Њ Е  о разрешењу др Драгољуба Петровића, лекара из Сокобање функције вршиоца   дужности директора Дома здравља Сокобања, почев од 17. 04. 2014. године. 57
77 Р Е Ш Е Њ Е о именовању др Драгољуба Петровића, лекара из Сокобање за директора Дома  здравља Сокобања, на период од 4 године, почев од 18. 04. 2014. године. 58
78 Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу Витомира Крстића, дипломираног туризмолог-географа функције вршиоца  дужности директора Народне библиотеке  “Стеван Сремац” Сокобања,  почев од  17. 04.   2014. године. 58
79 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Витомира Крстића, дипломираног туризмолог-географ, за директора Народне библиотеке  “Стеван Сремац” Сокобања, на период од четири године, почев од  18. 04. 2014. године. 58
80 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о разрешењу Комисије за доделу награда ученицима и студентима, због истека  мандата, са 17. 04. 2014. године и то: 59
81 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е о именовању Комисије за доделу награда ученицима и студентима на  период од 4 (четири) године, почев од 18. 04. 2014. године 59

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

82 ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА, ДОДАЦИМА НА ПЛАТУ И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ  ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 60

Број 10   8. мај 2014. године 
        
83 Решење о разрешењу заменика начелника Општинске управе општине Сокобања 1
Број 11    27. MAJ 2014. године                           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

84 ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 1
85 ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2013. 3
86 О Д Л У К A o усвајању пројекта „Кућно лечење, палијативно збрињавање и помоћ старим и  болесним особама као и особама са инвалидитетом“ 24
87 Р Е Ш Е Њ Е о сагласности на 2. Ребаланс финансијског плана Организације за туризам и културу Сокобања за 2014. годину 24
88 Р Е Ш Е Њ Е о сагласности на други Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2014. годину 25
89 Р Е Ш Е Њ Е о сагласности на други Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања за 2014. годину 25
90 З А К Љ У Ч А К о опредељивању средстава из буџета општине Сокобања за уплату на наменски   рачун Владе Републике Србије за помоћ поплављеним подручјима 26
91 З А К Љ У Ч А К о опредељивању средстава из буџета општине Сокобања за помоћ општинама угроженим  од поплава у води, храни, хигијенским средствима, превоза хуманитарне помоћи, као и за покриће трошкова превоза и исхране добровољаца који су кренули у помоћ поплављеним подручјима 26
92 III РЕБАЛАНС  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ 27
93 О Д Л У К А o усвајању   Оперативног плана одбранe од поплава вода II реда  на територији општине  Сокобања за 2014. год. 49
94 Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда за територију општине Сокобања  50
95 О Д Л У К А о приступању поступка експропријације земљишта ради проширења градског   гробља у Сокобањи 86
96 ОДЛУКА о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи 86
97 ОДЛУКА О ИЗРАДИ  ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БАЊУ ЈОШАНИЦА И ОСТАЛЕ ЦЕНТРЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ НАСЕЉА ЧИТЛУК, ТРУБАРЕВАЦ, МУЖИНАЦ НИКОЛИНАЦ, БЛЕНДИЈА, И ЖУЧКОВАЦ 88
98 Р Е Ш Е Њ Е о именовању Љубинка Миленковић, дипломираног економисте из Сокобање за  директора Организације за туризам и културу Сокобања 89

Број 12    19. JУН 2014. године  

99 Закључак - ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1
100 ОДЛУКА о прибављању покретнихствари ујавну својину општине Сокобања 1
101 ОДЛУКА о покретању поступка отуђења превозног средства из јавне својине општине Сокобања 2
102 ПРАВИЛНИК ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ КОД РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 3
103 КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ КРОЗ КУПОВИНУ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ КОД ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА У 2014. ГОДИНИ 5
104 ПРАВИЛНИК ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ КУПОВИНУ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ И ЊИХОВА РАСПОДЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ б
105 КОНКУРСЗАУНАПРЕЂЕЊЕ РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ КУПОВИНУ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ И ЊИХОВА РАСПОДЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ 8
106ПРАВИЛНИКЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ ПРИ ПОДИЗАЊУ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, КУПОВИНОМ САДНИЦА И ПОДЕЛА ИСТИХ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ 9
107 КОНКУРС ЗАУНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ ПРИ ПОДИЗАЊУ ВИШЕГОДИШЊИХЗАСАДА, КУПОВИНОМ САДНИЦА И ПОДЕЛА ИСТИХУУКУПНОМ ИЗНОСУОД 50%ОДУКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ 11
108ПРАВИЛНИКЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ Л ЕКОВИТОГ БИЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА,
КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ ФОРМИРАЊУ ЗАСАДА ПОД ЛЕКОВИТИМ БИЉЕМ, КУПОВИНОМ САДНОГ
МАТЕРИЈАЛА И ПОДЕЛЕ ИСТОГ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ  13
109 КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ ФОРМИРАЊУ ЗАСАДА ПОД ЛЕКОВИТИМ БИЉЕМ, КУПОВИНОМ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ПОДЕЛЕ ИСТОГ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ 15
110 РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању Школског одбора Средње школе „Бранислав Нушић" Сокобања.... 16

Број 13  11. јул 2014. године           
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
111 Решење о давању сагласности на повећање броја запослених, односно заснивање радног односа   на одређено време у Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања 1

Број 14        28. јул 2014. године        

112 Сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сокобања 1
ddd