Индекс одлука СО Сокобања у 2011. години - Службени лист општине СокобањаБрој 6 - 30.09.2011. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
45  Jавни оглас за постављање начелника Општинске управе општине Сокобања. 1

Број 5 - 16.09.2011. године

41 Одлука о изменама и допунама одлуке о давању на коришћење пословног простора „Конак-Парк“. 1

42 Одлука о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи „Буцко“ 1
43 Одлука о броју  деце који се уписује у васпитну групу у Предшколске установе „Буцко“. 2
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
44 Решење о разрешењу начелника општинске управе општине Сокобања. 3 

 

Број 4 - 22.07.2011. године

33 О Д Л У К А о утврђивању цене услуга у Предшколској установи „Буцко“ Сокобања       1

34 Одлука о завршном рачуну Буџета општине Сокобања за 2010. годину 2

35 Одлука о покретању поступка за спровођење јавног конкурса за поверавање комуналне  делатности превоз путника у приградском саобраћају на територији општине Сокобања         42

36 Одлука о условима и начину плаћања трошкова прибављања прописане документације у поступку накнадног издавања грађевинске дозволе     42

37 Одлука о изменама и допунама одлуке о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта      44

38 Закључак о сагласности за потписивање Уговора о пословно-техничкој сарадњи са     РТВ Сокобања АД Ниш.       46

39 РЕШЕЊЕ о измени Решења о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора  Организације за туризам, културу и спорт Сокобања        46

40 Престанак функције председника Скупштине општине Сокобања Милише Динића     47


Број 3 - 09.06.2011. године


31 РЕШЕЊЕ О образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини...1
32 ОДЛУКА о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сокобања...2
 

Број 2 - 26.04.2011. године


13 ОДЛУКА о разрешењу и избору чланoва Општинског већа општине Сокобања и утврђивању комлетног састава Општинског већа општине Сокобања...1
14 Сагласност на Одлуку о ценама воде за пиће, канализације и изношења смећа Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања...2
15 Сагласност на Одлуку о ценама давања техничких услова и прикључака на водоводну и канализациону мрежу Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања...2
16 Сагласност на Одлуку о ценама услуга возилима Јавног комуналног предузећа "Напредак" ...3
17 Сагласност на Одлуку о ценама гробљанских услуга и такси Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања...3
18 Сагласност на Одлуку о ценама пијачних услуга и вашарских такси Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања...4
19 Сагласност на Одлуку о ценама пијачних услуга и вашарских такси Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања...4
20 Сагласност на ребаланс Ребаланса Програма пословања за 2011. годину Јавном комуналном предузећу „Напредак“ Сокобања...5
21 Одлука о одређивању и начину поверавања комуналних делатности...5
22 Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна Буџета за 2010 годину...12
23 Одлука о изради локалног плана управљања отпадом на територији општине Сокобања...13
24 Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине  општине Сокобања...13
25 Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Сокобања за 2011. годину...15
26 Одлука о измени и допуни одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације...50
27 Решење о допуни Решења о постављењу заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације...50
28 Решење о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања и утврђивању комплетног састава...51
29 Решење о измена Решења о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Сокобања ...51

30 Иницијатива за измену и допуну Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број, 41/2009, 53/2010)...52


Број 1 - 01.03.2011. године
 
1 Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 1
2 Одлука о приступању изради локалног енергетског Плана општине Сокобања 2011-2021. 2
3 Одлука о потврђивању чланства општине Сокобања у Сталној конференцији градова и општина -Савезу градова и општина Србије. 3
4 Одлуку о измени одлуке о порезу на имовину. 3
5 Решење о сагласности за потписивање уговора о оснивању Регионалне туристичке организације  југоисточна Србија.5
6 Решење о сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Напредак“  Сокобања, број 138-3 /11-02 од 21. 01. 2011. године.6
7 Решење о измени Решења о измени Решења о именовању Управног и Надзорног одбора Дирекције за урбанизам и изградњу - Сокобања. 6
8 Закључак о усвајању Плана рада Организације за туризам културу и спорт  Сокобања за 2011. годину.7
9 Одлука привременом коришћењу воде предузећу „Вода Синђелић“ д.о.о.р.у.ц. „Ждрело“. 7
10 Одлука о одбијању захтева о потврђивању мандата Милојковић Владе, Костић Драгане, Петковић Снежане, Станојевић Милосава, Радосављевић Драгана, Илић Горана и Милетић Марине. 7
11 Одлука о одбијању захтева о потврђивању мандата Анђелковић Радмила. 9

ddd