КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ

ПРЕУЗМИ ПРАВИЛНИК (MS WORD)


На основу члана 6. Статута Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања, а у складу са циљевима утврђеним Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Сокобања за 2013.  годину, Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања( у даљем тексту Фонд) , на седници одржаној  15.11.2013. године,расписује

                                                                КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ КУПОВИНИ ПРИПЛОДНЕ  ЈАГЊАДИ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 40%ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ  ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2013. ГОДИНИ


1.Намена улагања

Средствима Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Фонд) за 2013. годину, извршиће се субвенционисање регистрованог пољопривредног газдинства, за набавку квалитетног женског подмладка оваца  у укупном износу од 700.000. динара.


2.Коришћење субвенције


Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са подручја општине Сокобања, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налазе на подручју општине Сокобања. Подносиоци захтева морају имати  минимум 1  ха обрадиве површине у власништву или у закупу, и адекватне услове за смештај оваца.


3. Приоритет за коришћење субвенције

Приоритет код коришћења субвенције имају регистрована пољопривредна газдинства која:
1. Имају регистровану фарму код надлежног Министартсва
2. Обезбеђен стручни надзор и здравствену контролу
3. Спроводи селекцијске мереу овчарству


4.Критеријуми за оцену захтева


  Средства субвенције предвиђена Програмом Фонда додељиваће се према следећим критеријумима:

1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Сокобања;
2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом;
3. предност имају млађи носиоци газдинства и незапослена лица;
4. корисници средстава морају да поседују одговарајући земљишни комплекс за чување оваца
5. корисници морају да поседују производне капацитeте (изграђене објекте за смештај)


5. Потребна документација за конкурисање

1. Попуњен образац захтева;
2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства;
3. Потврда о производним особинама грла издата од надлежне службе регистроване за вођење матичне евиденције у овчарству;
4. Потврда о регистрацији фарме ( уколико   газдинство поседује);
5. Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине;
6. Фотокопија личне карте;
7. Фотокопија картице текућег рачуна;
8. Доказ о обезбеђеној селекцијској контроли.


6. Услови и начин одобравања средстава


О захтеву за коришћење субвенције за набавку квалитетног женског подмладка оваца одлучује Комисија за доделу средстава у пољопривреди именована од стране Општинског већа СО Сокобања. Комисија  ће проверити на лицу места податке дате у захтеву, као и и то да ли подносилац захтева испуњава услове за доделу субвенције. Комисија неће разматрати  непотпуне захтеве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључују Фонд и корисник средстава.


6. Подношење захтева за коришћење  средстава субвенције

Захтев за коришћење субвенција са траженом документацијом се доставља Фонду за развој пољопривреде општине Сокобања,  са назнаком „ СУБВЕНЦИЈЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ КУПОВИНИ ПРИПЛОДНЕ  ЈАГЊАДИ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 40%ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ”, искључиво путем поште или писарнице Општине Сокобања.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 15.11.2013. године до  20.12.2013. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.Конкурс објавити на огласној табли СО Сокобања, путем  средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, Фонд за развој пољопривреде општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23.


Број: 15 /13                                                                                                                                                                                                                                                                                        
У Сокобањи, 15.11.2013. године                     

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Александар Младеновић
ddd