КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА

ПРЕУЗМИ ПРАВИЛНИК (MS WORD)

На основу члана 6. Статута Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања, а у складу са циљевима утврђеним Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Сокобања за 2013.  годину, Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања ( у дањем тексту Фонд) , на седници одржаној 15.11.2013. године, расписује

 

КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ КУПОВИНИ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА У  УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 40%ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2013. ГОДИНИ


 
1.Намена улагања

Средствима  Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Фонд) за 2013. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава, за подизање вишегодишњих засада у воћараској производњи, у укупном износу од 1.000.000. динара. По овом конкурсу, субвенционисаће се подизање засада под: вишњом, шљивом, дуњом,крушком,бресквом,кајсијом,и јабуком.

2.Коришћење субвенција

Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања.

3. Критеријуми за оцену захтева

  Средства субвенције предвиђена Програмом Фонда додељиваће се према следећим критеријумима:

1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Сокобања;
2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом у 2013 години;
3. предност имају млађи носиоци газдинства и незапослена лица;
4. морају да имају одговарајуће земљишне површине за подизање воћњака;
5. предност имају газдинства која до сада нису користила субвенције по програму Фонда
6. она газдинства која нису испунила уговорне обавезе на основу претходно добијених субвенција од Фонда, неће имати право на субвенције по овом Конкурсу;


4. Потребна документација за конкурисање

1. попуњен образац захтева;
2. потврда о регистрацији пољопривредног газдинства са активним статусом у 2013. години;
3. извод из регистра земљишних површина – пријављене површине;
4. фотокопија картице текућег рачуна;
5. Фотокопија личне карте
6. Агрохемијска анализа
7. Рачун  којим подносилац захтева доказује да је купио садни материјал;
8. Потврду о здравственој исправности садница.
5. Услови и начин одобравања средстава

Услови субвенције: Субвенције ће бити додељене регистрованим пољопривредним газдинствима  за подизање вишегодишњих засада сразмерно површинама за које је пољопривредно газдинство поднело захтев.   Субвенционисаће  се површине  уз густину садње коју прихвата Министарство пољопривреде,  шумарства и водопривреде, а за јесењу садњу 2013. године.
О захтеву за коришћење подстицајних  средстава, одлучује  Комисија за доделу средстава у пољопривреди именована од стране Општинског већа СО Сокобања. Комисија неће разматрати  непотпуне захтеве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључују Фонд и корисник средстава.
6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенција

Захтев за коришћење субвенција са траженом документацијом се доставља Фонду за развој пољопривреде општине Сокобања,  са назнаком „ УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ КУПОВИНИ СЕРТИФИКОВАНИХ САДНИЦА У  УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 40%ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ“
, искључиво путем поште или писарнице Општине Сокобања.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 15.11.2013. године до  20.12.2013. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.Конкурс објавити на огласној табли СО Сокобања, путем  средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, Фонд за развој пољопривреде општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23.

Број: 16/13                                                                   
У Сокобањи, 15.11.2013.године                                                                                                                                       


ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Александар Младеновић           

 
ddd