КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА

На основу члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014), Скупштина  општине Сокобања на седници одржаној 19.6.2014.године, расписује


КОНКУРС

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ ПРИ ПОДИЗАЊУ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, КУПОВИНОМ  САДНИЦА И ПОДЕЛА ИСТИХ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ


1.Намена улагања

Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2014. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих  пољопривредних газдинстава, за подизање вишегодишњих засада у воћараској производњи, у укупном износу од 1.000.000,00 динара. По овом конкурсу, субвенционисаће се подизање засада под: вишњом, шљивом, дуњом,крушком, бресквом,кајсијом,и јабуком.

2.Коришћење субвенција

Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања.

3. Критеријуми за оцену захтева

  Средства субвенције предвиђена Програмом општине Сокобања за развој пољопривреде додељиваће се према следећим критеријумима:

1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Сокобања;
2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом у 2014 години;
3. предност имају млађи носиоци газдинства и незапослена лица;
4. морају да имају одговарајуће земљишне површине за подизање воћњака;
5. предност имају газдинства која до сада нису користила субвенције по програму Фонда
6. она газдинства која нису испунила уговорне обавезе на основу претходно добијених субвенција од Фонда за развој пољопривреде неће имати право на субвенције по овом Конкурсу;


4. Потребна документација за конкурисање

1. попуњен образац захтева;
2. Агрохемијска анализа земљишта са катастарских парцела на којима су подигнути производни засади;
3. Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине;
4. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
5. Фотокопија личне карте;
6.   фотокопија листа непокретности за површину која је предмет субвенционисања.
5. Услови и начин одобравања средстава

Услови субвенције: Субвенције ће бити додељене регистрованим пољопривредним газдинствима  за подизање вишегодишњих засада сразмерно површинама за које је пољопривредно газдинство поднело захтев.   Субвенционисаће  се површине  уз густину садње коју прихвата Министарство пољопривреде,  шумарства и водопривреде, а за јесењу садњу 2013. године.
О захтеву за коришћење подстицајних  средстава, одлучује  Комисија за доделу средстава у пољопривреди именована од стране Општинског већа СО Сокобања. Комисија неће разматрати  непотпуне захтеве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључују Фонд и корисник средстава.


6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенција
7.
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са траженом документацијом Комисији за доделу средстава  у пољопривреди општине Сокобања ул. Светог Саве бр.23,  са назнаком „УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ ПРИ ПОДИЗАЊУ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, КУПОВИНОМ  САДНИЦА И ПОДЕЛА ИСТИХ У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД  50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општине Сокобања.
.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу.
            Конкурс је отворен од 25.6.2014. године до  25.7.2014. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
            Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.Конкурс објавити на огласној табли СО Сокобања, путем  средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23.


Овај Конкурс објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.


I Број:320-28/2014
У Сокобањи,19.6..2014. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
                                                                                          ПРЕДСЕДНИЦА
                                                                                   Снежана Радовановић
------------------------------------
>>> Преузми Правилник
ddd