КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ

На основу члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014), Скупштина  општине Сокобања на седници одржаној 19.6.2014.године, расписује

                                                                КОНКУРС

ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ  И КОЗАРСТВУ  КРОЗ КУПОВИНУ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ И ЊИХОВА РАСПОДЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНИМ  ПРОИЗВОЂАЧИМА У УКУПНОМ ИЗНОСУ   ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ   ИНВЕСТИЦИЈЕ


1.Намена улагања

Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за 2014. годину, извршиће се субвенционисање регистрованог пољопривредног газдинства, за набавку квалитетног женског подмладка оваца и коза у укупном износу од 1 000.000,00 динара.


2.Коришћење субвенције


Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са подручја општине Сокобања, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налазе на подручју општине Сокобања. Подносиоци захтева морају имати  минимум 1  ха обрадиве површине у власништву или у закупу, и адекватне услове за смештај оваца.


3. Приоритет за коришћење субвенције

Приоритет код коришћења субвенције имају регистрована пољопривредна газдинства која:
1. Имају регистровану фарму код надлежног Министарства
2. Обезбеђен стручни надзор и здравствену контролу
3. Спроводи селекцијске мереу овчарству


4.Критеријуми за оцену захтева


  Средства субвенције предвиђена Програмом за развој пољопривреде општине Сокобања додељиваће се према следећим критеријумима:

1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Сокобања;
2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом;
3. предност имају млађи носиоци газдинства и незапослена лица;
4. корисници средстава морају да поседују одговарајући земљишни комплекс за чување оваца
5. корисници морају да поседују производне капацитeте (изграђене објекте за смештај)
5. Потребна документација за конкурисање

1. Попуњен образац захтева;
2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
3. Потврда о регистрацији фарме ( уколико газдинство поседује)
4. Извод из регистра земљишних површина –пријављене површине
5. Фотокопија личне карте;

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца захтева и прилаже се у фотокопијама.


6. Услови и начин одобравања средстава


О захтеву за коришћење субвенције за набавку квалитетног женског подмладка оваца одлучује Комисија за доделу средстава у пољопривреди именована од стране Општинског већа СО Сокобања. Комисија  ће проверити на лицу места податке дате у захтеву, као и и то да ли подносилац захтева испуњава услове за доделу субвенције. Комисија неће разматрати  непотпуне захтеве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључују Општина Сокобања и корисник средстава.


6. Подношење захтева за коришћење  средстава субвенције

Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са  траженом документацијом Општини Сокобања, Комисији за доделу средстава у пољопривреди „ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ  И КОЗАРСТВУ  КРОЗ КУПОВИНУ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ И ЊИХОВА РАСПОДЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНИМ  ПРОИЗВОЂАЧИМА У УКУПНОМ ИЗНОСУ   ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ   ИНВЕСТИЦИЈЕ“, искључиво путем поште или писарнице Општине Сокобања.
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви  и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 25.6.2014. године до  25.7.2014. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима Фонда за пољопривреду из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.Конкурс објавити на огласној табли СО Сокобања, путем  средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23.

Овај Конкурс објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број:320-26/2014
У Сокобањи,19.6.2014. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
                                                  ПРЕДСЕДНИЦА
                                              Снежана Радовановић

-----------------------------------
>>> ПРЕУЗМИ ПРАВИЛНИК
ddd