Ј А В Н И К О Н К У Р С за финансирање програма у области спорта из буџета општине Сокобања у 2015. години

На основу члана 11. став 1. и  члана  20. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014), и Одлуке о буџету општине Сокобања за 2015. годину  („Службени лист општине Сокобања“, бр. 24/2014), председник општине Сокобањa, расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за финансирање програма у области спорта из буџета општине Сокобања
у 2015. години
 
Одлуком о буџету општине Сокобања за 2015. годину планирана су средства за суфинансирање пројеката из области спорта од интереса за општину Сокобања у укупном износу од 15.000.000,00 динара.                                               
Активности обухваћене програмом/пројектом реализују се до краја календарске године.

1. ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области спорта („Сл. лист општине Сокобања“, бр. 4/2014), подносиоци програма/пројеката за које се траже средства из буџета општине Сокобања су: Спортски савез Сокобањe; спортске организације – спортски клубови; друга правна и физичка лица са искуством у реализацији програма и пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта.  
                                      
Подносилац пријаве треба да испуњава следеће ОПШТЕ УСЛОВЕ:                           
1)  да има седиште на територији општине Сокобања;                                                      
2)  да је члан Спортског савеза општине Сокобања;                                                              
3) да има осигуран простор за тренинге и одржавање такмичења (уз захтев се прилаже фотокопија уговора о закупу, коришћењу и сл. или фотокопија листа непокретности);
4) да је укључен у редовни систем такмичења званичног гранског савеза (као доказ се прилаже завршни билтен лиге за екипне спортове односно завршни билтени појединачних такмичења која улазе у систем финансирања);                            
5) да председник и органи клуба имају важеће мандате (прилаже се извод из записника са седнице на којој је изабран председник и органи клуба);
6) да има закључене уговоре са спортским стручњацима или стручњацима у области спорта (као доказ испуњености услова прилаже се фотокопија уговора закљученог са спортским стручњацима или стручњацима у области спорта).
Подносилац пријаве треба да испуни и следеће ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ:
1) доказ да спортски стручњаци (тренери) који непосредно реализују активности у оквиру програма/пројеката  имају најмање средње образовање у области спорта и  лиценцу издату од стране надлежног националног гранског спортског савеза;
2) да има уредну евиденцију о чланству - коју доказују листом чланова клуба коју су потписали чланови клуба (за малолетне чланове клуба листу потписује један од родитеља);
3) да достави извештај о утрошеним средствима додељеним у 2014-ој години;
4) да је извршена категоризација спортова у складу са националним смерницама;
5) да  обезбеди сопствено учешће у висини од најмање 10 % од тражених средстава.

2. ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
Из буџета општине Сокобања финансирају/суфинансирају се:
1)  програми/пројекти спортских клубова;
2)  организација спортских манифестација;
3)  програми/пројекти из области школског спорта;
4)  спортско-рекреативне активности особа с посебним потребама;
5)  рекреативни пројекти/програми.
Начин располагања средствима из буџета града и друге обавезе уговорних страна дефинишу се уговором који закључује корисник буџетских средстава са председником општине Сокобања.

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Захтеви за доделу средстава достављају се Спортском савезу општине Сокобања на обрасцима (ОС-1) који су објављени на званичној интернет презентацији општине Сокобања и Спортског савеза општине Сокобања.                                                        
Захтеви се достављају путем поште на адресу: Спортски савез општине Сокобања, Трг ослобођења бр. 5., 18230 Сокобања или непосредно у просторијама Спортског савеза на наведеној адреси.

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
Критеријуми за оцењивање и бодовање програма/пројеката су:
1)  остварени резултати у претходној години  до 20 бодова;
2)  традиција спорта у општини до 20 бодова;
3)  масовност – број активних/регистрованих чланова до10 бодова;
4)  значај за општину до20 бодова;
5)  материјална и кадровска опремљеност до 20 бодова;
6) сопстврено учешће веће од 10%  до 10 бодова;

Максималан број бодова је 100.

5. ТРОШКОВИ   ПО КАТЕГОРИЈАМА
1) редовни трошкови (котизације гранском-националном савезу, чланарине, редовни лекарски прегледи);
2) трошкови одржавања спортске инфраструктуре и текући трошкови (трошкови текућег одржавања спортских објеката, трошкови комуналних услуга и енергената, трошкови хигијене и одржавања спортске опреме);
3) трошкови такмичења и редовних активности (трошкови судија и делегата, трошкови путовања на такмичење) приказани збирно и по појединачним категоријама такмичења (турнир, лигашко коло и сл);
4) трошкови едукације и стручног усавршавања спортских радника и радника у спорту;
5) трошкови накнаде спортистима у складу са правилима аматерског спорта;
6) трошкови набавке спортске опреме;
7) трошкови исхране везани за такмичење;
8)  остали трошкови са детаљним наративним и финансијским објашњењем;

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА
Конкурс је отворен до 23.01.2015. године и објављује се на званичној интернет презентацији општине www.opstinasokobanja.com и у локалним медијима.                                                                                    

Обраду поднетих захтева врши Спортски савез општине Сокобања, након чега Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма у области спорта врши избор програма/пројеката који се предлажу за финансирање/суфинансирање и доставља председнику општине предлог акта о избору програма/пројеката и расподели средстава у року од 15 дана од дана истека рока за подношење захтева. Акт о избору програма/пројеката је коначан и објављује се на интернет презентацији општине и у локалним медијима.
Након коначности акта о избору програма/пројеката склапа се уговор са подносиоцима захтева. Уколико се подносилац не одазове позиву за потписивање уговора у року од 15 дана од обавештења да му је захтев одобрен, сматраће се да је одустао од захтева.
Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу добити у Спортском савезу општине Сокобања на телефон 018/833-988, односно на мобилни телефон 064 8568 802.

НЕБЛАГОВРЕМЕНИ И НЕКОМПЛЕТНИ ЗАХТЕВИ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!


I Број: 401-2/2015
У Сокобањи, 8. јануар 2015. године

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
                                                                                                     Димитрије Лукић с.р.

Захтев можете преузети ОВДЕ.
ddd