ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

20.10.2017.године

У складу са чланом 3. и чланом 4. Одлуке о су/финансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Сокобања (Сл.лист општине Сокобања бр.46/16 и 19/17)

ОПШТИНА СОКОБАЊА
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Право учешћа на конкурсу:

Право пријаве на конкурс и на доделу средстава имају месне заједнице са територије Општине Сокобања које испуњавају следеће услове:
• да су позитивно пословале у претходној години
• да предлог пројекта буде у складу са циљевима расписаног  јавног конкурса
• да предлог пројекта није финансиран другим конкурсима Општине Сокобања.
• да је подносилац располаже кадровским и техничким капацитетима да управља пројектним активностима
• да подносилац има реалан финансијски план за предложени пројекат

Месна заједница може аплицирати самостално или заједнички са другим месним заједницама,  при чему Месна заједница може бити подносилац пријаве само на једном пројекту, док у осталим пројектима може учествовати као партнер на пројекту.
Две или више месних заједница могу заједнички конкурисати за финансирање пројекта, под истим условима.

Намена бесповратних средстава:

Области за које се могу користити средства јесу:
• Развој комуналне инфраструктуре (израда техничке документације и извођење радова на сеоским водоводима, израда техничке документације  и извођење радова на канализационој мрежи, акције  чишћења растиња, акције чишћења дивљих депонија, одржавање гробља, уређење места за одлагање смећа, набавка контејнера, уређење зеленила...)
• Путна инфраструктура (одржавање некатегорисаних путева, колских прилаза и пропуста и сл)
• Подстицање руралног развоја и развоја пољопривреде у циљу смањење миграција становништва (пројекти из области развоја органске производње, задругарства – удруживања и едукације пољопривредних произвођача, представљања готових производа итд).
• Диверсификација економских активности на селу ( Подршка развоју туризма – туристичка сигнализација, уређење туристичких локалитета, промоција природних потенцијала, јавни тоалети ; Подршка старим занатима и сл)
• Унапређење културних садржаја и друштвеног живота на селу ( подршка развоју нових садржаја домова културе, формирање друштвених клубова,  осмишљавање нових културних садржаја и  манифестација , санација културно – историјских споменика, очување традиције, итд.)
• Заштита животне средине и унапређење комуналних услуга (сакупљање, одлагање и одвожење кућног и других врста отпада, чишћење растиња, уређење гробља, уређење јавних чесми, различите акције уклањања отпада и санирања последица загађења, итд.)
• Подршка младима на селу  (креативност и квалитетно провођење слободног времена младих, омладински волонтеризам, спортске манифестације, унапређење здравља младих)
•   Оснаживање положаја жена ( унапређење здравља жена, подршка женском предузетништву и удруживању, информативни и образовни програми за активније укључивање жена у друштвени живот и сл).

Максимални износ пројекта

Висина тражених/одобрених средстава не може бити већи од 450.000,00 динара. Сви предлози пројеката изнад максималног износа биће дисквалификовани.
Обавезно је учешће месне заједнице од мин 10% у финансирању реализације пројектних активности
Неприхватљиви трошкови су:
• покривање губитака или дуговања;
• пристигле пасивне камате;
• куповина земље или зграда;
• плаћање истих лица по различитом основу у оквиру реализације једног пројекта;
• дневнице (дневнице, по потреби, укључити у предвиђене накнаде за обављање предвиђеног посла);
• појединачна спонзорства за учешће на радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима;
• појединачне стипендије за студије или курсеве;
• плаћање услуге превоза такси возилом, ваздушним или воденим саобраћајем;
• ставке које се већ финансирају из других извора.


Трајање програма или пројекта

Предвиђено време трајања пројекта  је од 1.1.2018.године  до 1.12.2018.године


Потребна документација за конкурисање

Пројектну документацију за конкурисање чине:
1. Одлука Савета Месне заједнице о избору пројекта за конкурисање
2. Попуњен предлог пројекта у прописаној апликационој форми, одштампан и оверен у два примерка ПРЕУЗМИ ОБРАЗАЦ ОВДЕ
3. Изјава о кофинансирању пројекта из других извора ПРЕУЗМИ ОБРАЗАЦ ОВДЕ
4. Антикорупцијска изјава коју потписују кофинансијер и подносилац пројекта ПРЕУЗМИ ОБРАЗАЦ ОВДЕ

Допунска документација:
1. Биографије особа ангажованих на пројекту;
2. Копија уговора или другог документа на основу кога су обезбеђени други извори за кофинансирање
3. Акт о партнерству (уколико је предвиђено партнерство више месних заједница).


Начин пријављивања пројеката на конкурс

Пројектне пријаве се могу поднети путем поште на адресу Општина Сокобања, Светог Саве 23, Сокобања  или директно на писарници ОУ општине Сокобања.
Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти са назнаком на предњој страни коверте, где мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве, назив и област конкурса.
Испод адресе општине Сокобања мора бити наведена напомена:  НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу, непотписане  или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронске поште, неће се разматрати. Комисија исте закључком одбацује и пошиљаоцу враћа неотворену коверту.

Рок за подношење пријава до 20. новембар 2017. године.


Одлучивање о додели средстава

Стручни преглед и вредновање предложених програма врши Комисија за финансирање пројеката месних заједница Општине Сокобања. ( у даљем тексту. Комисија)
Комисија ће прегледати и оценити примљене пројекте у року од 10 дана од дана затварања јавног конкурса.
Рaди пoтпуниjeг сaглeдaвaњa квaлитeтa прeдлoгa прojeкaтa Кoмисиja мoжe трaжити пojaшњeње прeдлoгa пројеката и/или oбaвити интeрвjу сa пoднoсиoцeм. Комисија може подносиоцу пројекта предложити корекције предлога пројекта у делу који се односи на средства потребна за реализацију пројектних активности за оне пројекте који остваре најмање 50% од укупног броја бодова.
Коначну одлуку о поднетим пројектима доноси председник општине након увида у Извештај  Комисије  о прегледу и оцени приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Сокобања и консултација са члановима Комисије.

Критеријуми за доделу средстава

Све предлоге програма који су испунили услове конкурса, Комисија ће вредновати  на основу следећих критеријума:

Критеријуми /Максималан број  поена
1. Усклађеност циљева и резултата предлога пројекта са циљем конкурса/20
2. Капацитет подносиоца пројекта/10
4. Обухват и укљученост осетљивих циљних група ( млади, жене, инвалидна лица)/10
5. Одрживост и иновативност пројекта/15
6. Сврсисходност и рационалност трошкова пројекта/15
7. Видљивост пројекта/10
8. Успешност у реализацији претходних пројеката које је финансирала општина Сокобања +10/0/-10
− редовност извештавања +5
− квалитет извештавања +5
−   запажени проблеми у реализацији програма или пројекта и извештавању (финансијски или програмски) -10
− нису раније коришћена средства општине/ 0
9. Сопствено учешће/10
МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОЕНА 100


Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на следећим бројевима телефона 018 830 030, 018 830 -173 локал 126
Контакт особе: Марија Жикић и Ружица Јоцић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Исидор Крстић
ddd