ЈАВНА РАСПРАВА - НАЦРТ ПЛАНА ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се заинтересована лица да ће се јавна расправа о нацрту ПЛАНА  ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА  ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, одржати дана 20.03.2019. године у великој сали Скупштине општине Сокобања, са почетком у 14:00 часова.

Текст нацрта:

НАЦРТ

На основу члана 4.став 2. Oдлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18), и члана 42. став 1. тачка 6. Статута општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019), Скупштина општине Сокобања на седници одржаној ....................... 2019. године, донела је 

 

П Л А Н

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА

ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

 

Члан 1.

            Овим Планом се утврђују локације, општи услови и правила постављања и уклањања мањих монтажних објеката и опреме привременог карактера на површинама јавне намене и осталим површинама у општој употреби на територији општине Сокобања (текстуални и графички део); њихова намена, врста материјала од којих се израђују, величина и изглед објекта, површина заузећа, време на које се поставља, распоред локација по зонама које су утврђене Oдлуком о накнадама за коришћење јавних површина.

            Саставни део овог Плана је текстуални и табеларни приказ места и броја објеката и опреме, графички прилог општег распореда места на делу јавних површина на територији општине Сокобања.

 

КИОСЦИ И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ

 

Члан 2.

            Утврђују се локације и распоред монтажних објеката и опреме дефинисаних Одлуком о монтажним објектима ("Службени лист општине Сокобања" бр. 32/17, 15/18) и то:

 

Локација број 1– „Озрен башта“ на којој је дозвољено постављање  монтажних објеката за продају сувенира - дрвене типске кућице.

-Зона – екстра

-Површина места:

- место број  1 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку1.

- место број  2 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку2.

- место број  3 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку3.

- место број  4 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку4.

- место број  5 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку5.

- место број  6 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку6.

- место број  7 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку7.

- место број  8 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку8.

- место број  9 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку9.

- место број  10 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку10.

- место број  11 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку11.

- место број  12 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку12.

- место број  13 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку13.

- место број  14 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку14.

- место број  15 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку15.

- место број  16 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку16.

- место број  17 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку17.

- место број  18 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку18.

- место број  19 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку19.

- место број  20 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку20.

- место број  21 у површини од 4,00м2 – означене у графичком прилогу са Ку21.

Локација је комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца.

Монтажни објеката за продају сувенира - дрвене типске кућице, морају бити израђене у свему према опису и изгледу који се налази у графичком прилогу број 1 Плана.

 

За постављање дрвених типских кућица спровешће се  јавна лицитација Почетна цена за добијање локације за постављање износи 40.000,00 динара.

 

Положај, број и детаљи локација  и места одређених за постављање  дати су у графичком прилогу  број 1 из Плана. ПРЕУЗМИ ОВДЕ

 

Локација број 2– Парк „Бањица“- на којој је дозвољено постављање  привремених  објеката за продају бижутерије и сувенира.

-Зона – друга

-Површина места:

- место број  1 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Те1.

- место број  2 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Те2.

- место број  3 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Те3.

- место број  4 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Те4.

- место број  5 у површини од 2,00м2 – означене у графичком прилогу са Те5.

 

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

За постављање привремених објеката спровешће се  јавна лицитација Почетна цена за добијање локације за постављање износи 5.000,00 динара.

 

Положај, број и детаљи локација  и места одређених за постављање  дати су у графичком прилогу  број 2 из Плана. ПРЕУЗМИ ОВДЕ

 

Члан 3.

Све лицитације за добијање локације  за постављање монтажних објеката и опреме спроводе се по  поступку предвиђеном  одредбама Одлуке о монтажним објектимa,

           

 

УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

Члан 4.

            Киосци и привремени објекти  су монтажно– демонтажни објекти, који се не могу на јавној површини изводити грубим грађевинским радовима, већ само поставити на предвиђену локацију на јавној површини и на том месту финализирати монтажом додатних елемената, минималним радовима на изради подлоге и прикључити на комуналну инфраструктуру.

            За све објекте из члана 4. овог Плана није дозвољено коришћење простора на јавним  површинама мимо површине објеката и опреме дефинисане овим Планом.

 

Члан 5.

            Време коришћење простора на јавним  површинама за локације из графичког прилога 1 и 2 одређује  се јавним огласом и не може бити краће од 3 месеца ни дуже од 12 месеци. 

            Трајање коришћење простора на јавним  површинама може бити и краће у случају доношења новог плана распореда места када предметне локације нису предвиђене тим планом.

            На јавним површинама киосци и привремени објекти  се постављају на основу Уговора о додели локације за постављање.

            На површинама у власништву других лица киосци, тезге и привремени објекти у којима се врши промет робе и услуга не могу се постављати без одобрења издатог од стране надлежне организационе јединице Општинске Управе за послове урбанизма уз предходну сагласност комуналног инспектора.

 

Члан 6.

            Накнада за коришћење простора на јавним  површинама, утврђује се посебним решењем,  у зависности од времена коришћења простора на јавним  површинама.

 

Члан 7.

            Постављањем киоска и привремених објеката не смеју се ни на који начин угрозити постојеће инсталације, неометан приступ истим, ни захтевати њихово измештање, обзиром на њихов привремени карактер.

            Киоск својом локацијом не сме бити постављен у троуглу прегледности раскрснице, односно својим димензијама и габаритом не сме утицати на смањење прегледности раскрснице. Киоск не сме својом локацијом угрозити прилазе и снабдевање објекта испред којег је постављен.

            Киоск се не сме постављати на уређеним парковским површинама, као ни испред других пословних простора у којима се продаје роба опште употребе.

            Киоск се поставља на минималној удаљености од постојећег објекта (стамбени, стамбено-пословни, пословни) изграђеног на регулационој линији улице, која је једнака висини киоска.

            Киосци се на локацији постављају појединачно или у групацији од више киоска као засебни пословни простори без међусобног повезивања у један корисни простор за обављање делатности.

            На киоску и привременом објекту као и у њиховој непосредној близини, није дозвољено постављање сунцобрана и музичких уређаја.

 

 

Члан 8.

            Продаја робе у киосцима и покретним објектима може се обављати током целе године, при чему на свим објектима морају бити видно истакнути подаци о називу правног лица или предузетника, седиште правног лица или предузетника, број уговора о закупу површине јавне намене и радно време.

 

 

МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРОДАЈУ КОКИЦА, СЛАДОЛЕДА НА ТОЧЕЊЕ, БОМБОНА, КЕСТЕНА, КУКУРУЗА, ПОМФРИТА И ПАЛАЧИНКИ

 

 

Члан 9.

 

Локација број 1 – Мермерно шеталиште

ПРЕУЗМИ ОВДЕ

Уређаји за печење и продају кокица

- место број 1, површине до 4м2, улица Митрополита Михаила преко пута улаза у црквено дрвориште – означено у графичком прилогу са К1.

- место број 2 површине до 4м2, улица Светог Саве код „Платана“- улаз у централни градски парк – означено у графичком прилогу са К2.

- место број 3 површине до 4м2, улица Светог Саве на мермеру поред парка испред споменика Алексе Маркишића – означено у графичком прилогу са К3.

- место број 4 површине до 4м2, улица Светог Саве између „Оазе“ и  хотела „Турист“  – означено у графичком прилогу са К4.

 

Сладолед на точење

- место број 5 површине до 4м2 улица Светог Саве код „Платана“- улаз у централни градски парк – означено у графичком прилогу са С1.

Време коришћење простора на јавним  површинама одређује се јавним огласом и не може бити краће од 3 месеца ни дуже од 12 месеци.

 

За постављање монтажних објеката за продају кокица  спровешће се  јавна лицитација Почетна цена за добијање локације за постављање објеката  износи 40.000,00 динара.

 

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Положај, број и детаљи локација  и места одређених за постављање  дати су у графичком прилогу  број 3 из Плана.

 

Локација број 2 – улица Светог Саве - плац бившег АМД

ПРЕУЗМИ ОВДЕ

Продаја печеног кестена и кукуруза

- место број 1 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са КК1.

- место број 2 површине до 2м2 – означено у графичком прилогу са КК2.

Продаја помфрита

- место број 3 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Пф1.

Продаја палачинки

- место број 4 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Пл1.

 

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

 

За постављање монтажних објеката за продајупеченог кестена и кукуруза  спровешће се  јавна лицитација Почетна цена за добијање локације за постављање објеката  износи 5.000,00 динара.

 

Положај, број и детаљи локација  и места одређених за постављање  дати су у графичком прилогу  број 4 из Плана.

           

            Време коришћење простора на јавним  површинама одређује се јавним огласом и не може бити краће од 3 месеца ни дуже од 12 месеци.

            Монтажни објекти из става 1. овог члана могу се поставити на јавној површини тако да заузимају највише 2м².

            Апарати за производњу наведених артикала морају бити смештени у одговарајуће монтажне објекте пројектоване да својим изгледом чине функционалну и естетску целину  и на њима се могу продавати само напред наведени производи; не смеју имати надстрешнице, тенде, сунцобране и додатне сталке за излагање робе.

            Забрањена је улична продаја из посуда и неадекватних објеката.

Лицитације за добијање локације  за постављање монтажних објеката и опреме спроводе се по  поступку предвиђеном  одредбама Одлуке о монтажним објектимa,

 

            Накнада за коришћење простора на јавним  површинама, утврђује се посебним решењем, накнадно,  у зависности од времена коришћења простора на јавним  површинама.

 

МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА И ХЛАДНИХ НАПИТАКА

 

Члан 10.

            Расхладне коморе за продају сладоледа, расхладне витрине за пиће и други покретни монтажни објекти за излагање и продају робе одређују се испред сопственог пословног простора у функцији обављања делатности.

            Објеткти из става 1. овог члана могу се постављати уз објекат у складу са Одлуком о комуналном уређењу на територији општине Сокобања.

 

Члан 11.

            Обележавање локација за добијање места за постављање објеката на јавним површинама предвиђених планом распореда монтажних објеката извршиће органи надлежне општинске службе, и то пре спровођења лицитације, а постављање монтажних објеката из овог плана врши се на основу одобрења организационе јединице општинске управе општине Сокобања надлежне за послове урбанизма у присуству комуналног инспектора, или другог лица овлашћеног од стране Општинске управе.

            Корисник монтажног објекта је дужан да исти користи у складу са одобрењем надлежног органа.

            Корисник монтажног објекта је дужан да објекат и простор око њега одржава у уредном и исправном стању и да постави одговарајућу посуду за одлагање смећа.

            Кориснику није дозвољено да:

- помера или премешта објекат са локације која је одређена у одобрењу,

- замени објекат другим објектом,

- промени врсту делатности за коју је објекат намењен,

- фиксира или на други начин везује објекат за тло или за објекат у непосредној близини,

- припадајући функционални простор објекта као и конструктивне елементе, тенде користи за излагање робе,

- врши продају и излагање робе ван монтажног објекта.

- прекорачи максималну дозвољену површину заузећа.

 

 

 

САДРЖАЈИ ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ И СПОРТСКИ ПРОГРАМ

 

Члан 12.

Локација број 1 – улица Светог Саве - плац бившег АМД

- место број 5 површине до 70м2- означено у графичком прилогу са ЗП1.

- место број 6 површине до 290м2- означено у графичком прилогу са ЗП2.

- место број 7 површине до 400м2- означено у графичком прилогу са ЗП3.

- место број 8 површине до 110м2- означено у графичком прилогу са ЗП4.

- место број 9 површине до 160м2- означено у графичком прилогу са ЗП5.

- место број 10 површине до 60м2- означено у графичком прилогу са ЗП6.

- место број 11 површине до 30м2- означено у графичком прилогу са ЗП7.

- место број 12 површине до  6м2- означено у графичком прилогу са ЗП8.

- место број 13 површине до 70м2- означено у графичком прилогу са ЗП9.

- место број 14 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП10.

- место број 15 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП11.

- место број 16 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП12.

- место број 17 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП13.

- место број 18 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП14.

- место број 19 површине до 6м2- означено у графичком прилогу са ЗП15.

 

Положај, број и детаљи локација  и места одређених за постављање  дати су у графичком прилогу  број 5 из Плана. ПРЕУЗМИ ОВДЕ

 

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

 

Време коришћење простора на јавним  површинама одређује се јавним огласом и не може бити краће од 3 месеца ни дуже од 12 месеци.

Лицитација за добијање локације  за постављање монтажних објеката и опреме спроводе се по  поступку предвиђеном  одредбама Одлуке о монтажним објектимa,

За постављање објеката  за дечји забавни и спортски програм спровешће се лицитација, а  почетна цена за добијање локације износи 5.000,00 динара.

            Накнада за коришћење простора на јавним  површинама, утврђује се посебним решењем, накнадно,  у зависности од времена коришћења простора на јавним  површинама.

 

 

ЛЕТЊЕ  БАШТЕ

 

Члан 13.

            Летње баште се формирају, у складу са Одлуком о монтажним објектима (''Службени лист општине Сокобања'', бр. 32/17, 15/18) и постављају у свему у складу са условима датим у Графичком прилогу бр. 6, који је саставни део овог Плана. ПРЕУЗМИ ОВДЕ

Накнада за коришћење простора на јавним  површинама, утврђује се посебним решењем, накнадно,  у зависности од времена коришћења простора на јавним  површинама.

 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊИХ БАШТИ

 

Члан 14.

            Летње баште су објекти намењени угоститељској делатности који се постављају на јавној површини испред,  објекта или дела објекта у којој се обавља искључиво угоститељска делатност. Летња башта не могу да се поставе испред киоска.

            У летњој башти није дозвољено постављање роштиља, ражња и сличних неадекватних садржаја.

            Баште се формирају  искључиво од гарнитура за седење (столова и столица), перголе или тенди и жардињера (ћупова) са цветним аранжманима. Сви наведени елементи баште урачунавају се у укупну површину коју заузима башта.

           

            Башта мора бити постављена тако да површина коју заузима представља јединствену целину. Пројектовање и одабир елемената баште врши се тако да башта:

- обликом и димензијама, представља складну и функционалну целину;

- поседује чисте, сведене геометријске форме, правилних линија, јасно дефинисане висинске регулације,

- садржи транспарентне облике и материјале неутралног, сведеног колорита,

- буде у складу са карактеристикама и вредностима зграде испред које је постављена и простора у којем се налази. Елементи баште пројектују се и постављају тако да својим димензијама, тежином и међусобним везама омогућавају брзу монтажу, демонтажу и транспортовање, не оштећују јавну површину, објекте њеног уређења, опремања и зеленила фиксирањем на њих или на неки други начин и да су подобни за несметано кретање деце, старих и лица са инвалидитетом.

 

            Одобрење за постављање баште издаје се за период од 01.04. до 31.10. годину, уз посебно одобрење може се издати и на период до годину дана.

            Лице које је добило одобрење за постављање баште дужно је да:

1. башту постави у складу са издатим одобрењем,

2. башту у целини или делимично уклони и пре истека времена важења одобрења ако се измени намена јавне површине или ако се изводе неопходни радови на реконструкцији, одржавању или постављању комуналних објеката и уређаја или саме јавне површине,

3. башту уклони после истека времена за које је дато одобрење за постављање баште.

 

            Одобрење за постављање баште престаје да важи пре истека времена за који је издато: 1. ако се башта не постави у складу са условима наведеним у одобрењу и другим прописаним условима,

2. ако лице коме је дато одобрење престане да обавља делатност у пословном објекту или просторији испред које је постављена башта.

 

Члан 15.

            Тенде и перголе из претходног члана се могу поставити на летњим баштама, уз услов да не заклањају визуре радњи и излога у својој околини, да не ометају пролаз пешака и возила комуналних и хитних служби (ватрогасци, хитна помоћ...), и за њих надлежни орган Општинске управе издаје посебно решење, односно може се издати уз решење о постављању летње  баште.

            Тенде и преголе се могу поставити на свим површинама где је предвиђено постављање летњих башти, уз прибављање претходне сагласности надлежне инспекцијске службе. Тенде и перголе не смеју прелазити замишљену вертикалну раван одобреног простора баште.

 

 

             Посебни услови и правила за формирање летњих башти на јавним површинама

 

Члан 16.

- Забрањено је формирање баште на уличним шахтама инфраструктуре и јавним хидрантима,

- простор летње баште се може наткрити само тендом и перголом,

- стреха тенде и перголе не може прелазити ван закупљеног простора за летње  баште,

- носива конструкција тенде и перголе је лака монтажно-демонтажна конструкција која се поставља на покретни сталак који омогућава стабилност тенде и перголе или се директно причврсти за подлогу,

- висина стрехе тенде и перголе је мин 2.5 м и не сме угрожавати кретање пешака испод или поред ње,

- приликом заузимања јавне површине на датим локацијама мора се водити рачуна о постојећој инфраструктури, постојећој урбаној опреми и зеленилу; није дозвољено њихово измештање и уклањање, као и везивање за елементе и опрему баште, а нарочито оштећење постојећег дрвореда,

- није дозвољено асфалтирање нити бетонирање површина за баште,

- положај баште не сме бити сметња пешачким и колским улазима у објекат,

- на уређеним зеленим површинама се не могу постављати столови за баште и мора се  водити рачуна о несметаном кретању пешака и улазима у локале,

- изузев наведене опреме из претходног члана на овим површинама се не може постављати друга опрема,

- површине у оквиру којих се могу постављати баште обележиће се од стране комуналне инспекције за сваку башту у складу са датим условима,

-у летњим баштама забрањено је постављање уређаја за појачавање звука.

            У оквиру летњих башти,  предвиђа се могућност постављања једне или више витрина за продају сладоледа или колача-пецива. У оквиру летњих башта није дозвољено постављање покретних тезги, киоска и сличних монтажних садржаја.

Положај и детаљи локација  одређених за постављање летњих башти дати су у графичком прилогу  број 6 из Плана.

 

Члан 17.

            У случају потребе проласка возила комуналних и хитних служби (ватрогасци, хитна помоћ...) материјалне трошкове евентуалних оштећења опреме и башти сноси власник угоститељског објекта.

 

 

ОСТАЛА ОПРЕМА НА ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 

Члан 18.

            Постављање остале опреме на јавним површинама, врши се на следећим локацијама и по утврђеном критеријуму, и то:

 

Локација број 1 – Плато код „Старог Завода“

ПРЕУЗМИ ОВДЕ

1. Продаја књига

- место број 1 површине до 2м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Књ1.

 

2. Продаја слаткиша (апарат-тезга за продају слаткиша)

-место број 2 површине до 2м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“– означено у графичком прилогу са Сл 1.

 

3. Продаја старих уметничких заната

- место број 3 површине до 4м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Сз1.

 

4. Продаја старих уметничких заната

- место број 4 површине до 4м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Сз2.

 

5. Продаја старих уметничких заната

- место број 5 површине до 4м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Сз3.

 

6. Кикице за плетење

- место број 6 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Ки1.

 

7. Израда привремених тетоважа

- место број 7 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Те1.

 

8.  Сликарски штафелаји

- место број 8 површине до 1м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Сш1.

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Положај, број и детаљи локација  и места одређених за постављање  дати су у графичком прилогу  број 7 из Плана.

Време коришћење простора на јавним  површинама одређује се јавним огласом и не може бити краће од 3 месеца ни дуже од 12 месеци.

Лицитације за добијање локације  за постављање монтажних објеката и опреме спроводе се по  поступку предвиђеном  одредбама Одлуке о монтажним објектимa,

За осталу опрему  почетна цена за добијање локације за постављање  износи:10.000,00 динара.

            Накнада за коришћење простора на јавним  површинама, утврђује се посебним решењем, накнадно,  у зависности од времена коришћења простора на јавним  површинама.

 

ОГЛАШAВАЊЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ

 

Члан 19

За оглашавање могу се постављати рекламне табле и панои  на „Мермерном шеталишту“на следећим местима:

-место број 1 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК1

-место број 2 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК2

-место број 3 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК3

-место број 4 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК4

-место број 5 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК5

-место број 6 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК6

-место број 7 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК7

-место број 8 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК8

-место број 9 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК9

-место број 10 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК10

-место број 11 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК11

-место број 12 површина до 1м2, означене у графичком прилогу са РК12

 

За постављање покретних – привремених објеката за оглашавање и рекламирање – пано табли на мермерном шеталишту у Сокобањи  прописују се следећи услови:

Покретни – привремени објекати за оглашавање и рекламирање морају бити самостојећи, а могу бити једнострани или двострани метални или дрвени.  За постављање покретних-привремених објектата за оглашавање и рекламирање није дозвољено користити друге објекте, дрвеће, цветне и зелене површине.   Максималне димензије површине за рекламирање или оглашавање износе (60x90)cm по једној страни објекта.

Правна и физичка лица која обављају делатност у пословном простору могу за постављање

покретних-привремених објектата за оглашавање и рекламирање користити простор испред сопственог пословног простора. Правна и физичка  лица који желе да по овом основу користе простор мермерног шеталишта испред сопственог пословног простора дужни су да пре постављања покретног-привременог објекта за оглашавање и рекламирање поднесу захтев за постављање покретних-привремених објекта Општинској управи општине Сокобања и закључе Уговор о закупу.

Правна и физичка  лица који обављају делатност у пословним објектима на мермерном шеталишту, а који већ користе простор мермерног шеталишта испред сопственог пословног простора за летње баште,  могу постављати покретне – привремене  објекте за оглашавање и рекламирање и то у виду табле за мени у летњој башти без подношења посебног захтева.

Испред сопственог пословног простора, али не и ван летње баште уколико је формирана) дозвољено је постављање једног мањег покретног – привременог објекта за оглашавање и рекламирање.

Учесници лицитације који излицитирају локације дужни су да се придржавају  облика и димензија покретних – привремених објеката на којима се може вршити оглашавање и рекламирање. Сагласност на димензије, спољни изглед и материјале израде ових покретних-привремених објеката даје Општинска управа општине Сокобања;

Покретни – привремени објекти за оглашавање и рекламирање не могу користити електричну енергију.

 

На јавним површинама изван простора мермерног шеталишта (прва, друга и трећа зона) дозвољено је постављање покретних – привремених објеката за оглашавање и рекламирање, уз претходно прибављену сагласност Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове Општинске управе општине Сокобања.

Положај, број и детаљи локација  и места одређених за постављање  дати су у графичком прилогу  број 8 из Плана. ПРЕУЗМИ ОВДЕ

 

Члан 20.

            Локације 3а постављање  рекламних  табли доделиће се путем лицитације, а почетна цена за добијање локације за постављање износи 10.000,00 динара.

            Време коришћење простора на јавним  површинама за оглаавање одређује се јавним огласом и не може бити краће од 3 месеца ни дуже од 12 месеци.

 

Накнада за коришћење простора на јавним  површинама за оглаавање, утврђује се посебним решењем, накнадно,  у зависности од времена коришћења простора на јавним  површинама.

           

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 

Члан 21.

            Електроенергетика :планирани монтажни објекти ће се путем НН кабла прикључити на електроенергетску мрежу на местима на којима је то омогућено дуж предметних локација (самостојећи ормани у власништву општине). На осталим локацијама постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

           

Члан 22.

            О спровођењу овог Плана стараће се надлежне инспекцијске службе Општинске управе општине Сокобања.

 

Члан 23.

            Саставни део овог Плана су графички прилози број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 

 

Члан 24.

            Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Сокобања.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

 

Број: __________

 

у Сокобањи __________2019. године

 

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                  Драгољуб Јевтић

ddd