ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Датум оглашавања: 02.03.2020. године

Датум истека рока за пријављивање: 17.03.2020. године

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и чл. 11. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву („Службени лист општине Сокобања“, број 5/19, 19/19, 21/19, 22/19, 30/19 и 43/19) и  Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање 51 број 112-4891/2018 од 31.05.2018.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23.

II Радно место која се попуњавају:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

1. Радно место под редним бројем 39 из Правилника –Регистратор регистра обједињених процедура и послови саобраћаја, у звању сарадник - 1 извршилац.

Опис послова:  У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о обједињеној процедури, обавља следеће послове: уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу Општине, врши расподелу послова у обједињеној процедури, омогућава доступност података о току предмета. Омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета, остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура, омогућава преузимање у централну евиденцију свих података, аката и документације, садржаних у Регистру општине, у роковима и на начин прописан Законом и Правилником. Припрема пријаве за привредни преступ као и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавног овлашћења. Обавља и друге послове по налогу Руководиоца Одељења и шефа Води евиденцију о издатим одобрењима и дозволама за градњу и употребу објеката и осталу евиденцију у складу са Законом којим се регулише изградња објеката. Обавља послове који се односе на режим, техничко регулисање и организацију саобраћаја; врши контролу одржавања и коришћења јавног простора за паркирање и издаје одобрења за запремање јавних површина. Припрема и израђује акта на обезбеђењу посебних услова за обављање ауто-такси превоза, режима и техничке регулације саобраћаја, води регистар линијског превоза и врши друге послове из делокруга одељења по налогу шефа одсека, руководиоца одељења и начелника управе.

Услови: Стечено високо образовање из области грађевинарства или на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године;

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови: Положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се:

-Знање - познавање Закона о планирању и изградњи, Правилник о обједињеној процедури и Закон о безбедности саобраћаја на путевима – писмено;

-Стручна оспособљеност – усмени разговор;

-Вештине- познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару)

III Место рада:

Општинска управа општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр. 23

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече од 03.02.2020 године и истиче 17.03.2020 године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Душица Станковић, телефон: 064/8560703.

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања- Конкурсној комисији, ул. Светог Саве бр.23, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника – Регистратор регистра обједињених процедура и послови саобраћаја“.

VII Датум оглашавања:

02.03.2020. године

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

- пријава са радном биографијом;

- диплома о стеченој стручној спреми

- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

- извод из матичне књиге рођених;

-уверење Полицијске управе да канидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шесг месеци или за кажњиво дело које гa чини неподобним за обављање послова у државном органу;

- уверење о стеченом радном искуству у струци;

- доказ о положеном државном стручном испиту;

- уверење о здравственој способности доставља изабрани кaндидат.

Напомена: за кандидате који до раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединице локале самоуоправе, градској општини или државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр.23, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Сокобања.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији општине Сокобања www.opstinasokobanja.com а обеваштење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс објављује се  дневном листу „Данас“ које се дистрибуирају за територију целе Републике Србије.

                                                                                                НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                        Александра Марковић с.р.

Прилог: Решење о покретању поступка ОВДЕ

ddd