Туристичка инспекција

На основу члана 13. Закона о инспекцијском надзору ("Сл.Гласник РС ", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон i 95/2018) у циљу превентивног рада, обавештевамо Вас о промени прописа да је дана 22.03.2019. године, ступио на снагу Закон о туризму ("Сл. Гласник РС", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012, 84/2015, 83/2018 - др. закон i 17/2019 -др.закон), осим одредаба чл.72-79. које престају да важе 01.07.2019. године и Закон о угоститељству осим одредаба чл.30-36 и члана 72. ст1. овог закона који се примењује од 01. јула 2019. године. (Сл.Гласник РС“17/2019.-др.закон). Промену прописа односно наведене законе можете преузети на сајту туристичке инспекције Општине Сокобања

Закон о туризму ОВДЕ

Закон о угоститељству ОВДЕ

Документа за физичка лица ОВДЕ

Препоручена форма посебног рачуна ОВДЕ

Прописи: ОВДЕ

УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ ГОДИШЊЕГ ИЗНОСА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ПРУЖАУ ГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ, КАО И НАЧИН И РОКОВИ ПЛАЋАЊА ОВДЕ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 
пружаоце угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства ОВДЕ

Препоруке корисницима угоститељских услуга ОВДЕ

_________________________________________________________

Извршене контроле овлашћених  туристичких инспектора у 2019. години 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОВЛАШЋЕНИХ ТУРИСТИЧКИХ ИНСПЕКТОРА  - 2019. година Сокобања 

_______________________________________________

Контролне листе

КЛ - 04 - 02 Контрола испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање  угоститељских објеката који пружају услуге смештаја КЛ - 04 - 02 Контрола испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката који пружају услуге смештаја ОВДЕ

КЛ - 04 - 03 Контрола испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање  угоститељских објеката који пружају услуге исхране и пића и смештаја КЛ - 04 - 03 Контрола испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката који пружају услуге исхране и пића и смештаја ОВДЕ

КЛ-017-01/01/ Контрола угоститељских објеката за смештај који се категоришу (хотел, мотел, пансион, туристичко насеље и камп) ОВДЕ

КЛ-018-01/01 Контрола некатегорисаних угоститељских објеката за смештај  ОВДЕ

КЛ-026-01/01 Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности, које се пружају од стране физичких лица ОВДЕ

КЛ-027-01/01 Објекти домаће радиности, у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници ОВДЕ

КЛ-029-01/01 Контрола услуга које пружа физичко лице у сеоском туристичком домаћинству ОВДЕ

КЛ-030-01/01 Сеоска туристичка домаћиснтва у којима  услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници ОВДЕ

__________________________________________________________

Годишњи план туристичког инспектора за 2020. годину: ОВДЕ

Годишњи план туристичког инспектора за 2019. годину: ОВДЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези са опорезивањем прихода по основу пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству од стране физичког лица ОВДЕ

Уредба о паушалној боравишној такси ОВДЕ

Правилник  условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга ОВДЕ

 

Извештај комунално-туристичког инспектора за 2018 ОВДЕ

Извештај о раду туристичког инспектора за 2018. годину: 
ОВДЕ

Препоруке корисницима угоститељских услуга
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Информација ЈЛС о повереним пословима

Годишњи план туристичког инспектора за 2018. годину: ОВДЕ

Контролна листа 04 Угоститељи ОВДЕ

Контролна листа 04-02 Домаћа радиност ОВДЕ

Контролна листа 05 Домаћа радиност ОВДЕ

Контролна листа 06 Сеоска туристичка домаћинства ОВДЕ

Контролна листа 04-01 Уг.објекти храна и пиће ОВДЕ

Контролна листа 04-03 За исхрану и пиће и смештај ОВДЕ

ddd